โครงการวิจัยที่ผ่านมา


 The 10th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization 2018 (ACFPTO2018)

 

Workshop School on Scientific Computing and Environmental Science 2018

 

 

The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM 2017) 
ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280