เลือก Research Field

ลำดับ ชื่อ Research Field
1 ผศ. ดร.วรพงศ์ ฟูปินวงศ์ Topology , Algebra, Analysis, Fixed Point
2 ผศ. ดร.ปรารถนา ใจผ่อง Topology , Algebra
3 อ. ดร.ภรัณยู จันทร Topology , Analysis, Fixed Point
4 อ. ดร.สุปรีดี แดงสกุล Topology
5 ผศ. ดร.วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์ Topology
6 อ. ดร.ขวัญชนก ไชยชนะ Topology , Algebra, Discrete Mathematics

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280