ประวัติภาควิชาคณิตศาสตร์


ภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นภาควิชาหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ที่เปิดสอน พร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ.2507 มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ตึกเคมี 1 ต่อมาในปี พ.ศ.2512 ได้ย้ายมาอยู่ที่ตึกสถิติในปัจจุบัน และได้แยกมาอยู่ที่ตึกคณิตศาสตร์ปัจจุบันในปี พ.ศ.2525 ในปีงบประมาณ 2551 ภาควิชาคณิตศาสตร์และภาควิชาสถิติได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินวงเงินประมาณ 20 ล้านบาท สร้างตึกสถิติ-คณิตศาสตร์เพื่อใช้ร่วมกันในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย และได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ปีงบประมาณ 2553 เพิ่มเติม 5 ล้านบาท จนดำเนิน การแล้วเสร็จเมื่อต้นปี พ.ศ.2554 มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์” เริ่มใช้ดำเนินการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554ภารกิจหลักของภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภาควิชาเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โท และเอก รวม 5 หลักสูตร ได้แก่

 

ระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507
ระดับปริญญาโท สาขาการสอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534

 

  ในอดีต ภาควิชาคณิตศาสตร์มีผู้บริหารดังรายนามต่อไปนี้  

1. ศาสตราจารย์ฉัตรเพชร สนั่นพานิช พ.ศ.2507 - 24 ก.พ. 2520
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์ สุวรรณนพรัตน์ 25 ก.พ. 2520 - 3 มี.ค. 2521
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ เอี่ยมศรีทอง 11 ก.ย. 2521 - 10 ก.ย. 2525
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรง จันทร 11 ก.ย. 2525 - 10 ก.ย. 2529
5. รองศาสตราจารย์นวลอนงค์ อิทธิจีรจรัส 11 ก.ย. 2529 - 10 ก.ย. 253
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรง จันทร 15 ก.ย. 2533 - 1 พ.ค. 253
7. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ลิ้มศิริลักษณ์ 21 มิ.ย. 2536 - 21 มิ.ย. 2540
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรง จันทร 21มิ.ย. 2540 - 12 มี.ค. 2544
9. รองศาสตราจารย์จินตนา แสนวงศ์ 13 มี.ค.2544 – 1 ก.ค. 2544
  (รักษาการหัวหน้าภาควิชา)  
10. รองศาสตรจารย์ทศพร จันทร์คง 2 ก.ค. 2544 – 1 ก.ค. 2548
11. ศาสตราจารย์ดร.สุเทพ สวนใต้ 2 ก.ค. 2548 – 1 ก.ค. 2552
12. รองศาสตรจารย์ทศพร จันทร์คง 2 ก.ค. 2552 – 30 ก.ย. 2555
13. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ดร. อรรถพล แก้วขาว 1 ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2559
14. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง 1 ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน

 

  หลักสูตร 

ระดับ

สาขาวิชา

 

ปริญญาตรี

คณิตศาสตร์  

ปริญญาโท

การสอนคณิตศาสตร์  
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์

ปริญญาเอก

คณิตศาสตร์

 

แนวทางการวิจัย      ภาควิชาคณิตศาสตร์มีแนวทางการวิจัย 3 ด้าน ดังนี้

  1. การวิจัยด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ เน้นการศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ
  2. การวิจัยด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ เน้นการนำทฤษฎี และวิธีการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในด้านต่างๆ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ และนำผลไป ประยุกต์ใช้เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ
  3. การวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนและสร้างสื่อการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

 

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น      ภาควิชามีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  ดังนี้

  1. มหาวิทยาลัย Universidad de Sevilla ประเทศสเปน
  2. มหาวิทยาลัย Universite’ de Bretagne Occidentale ประเทศฝรั่งเศส
  3. มหาวิทยาลัย Colorado School of Mines ประเทศสหรัฐอเมริกา
  4. มหาวิทยาลัย Akansas ประเทศสหรัฐอเมริกา
  5. มหาวิทยาลัย Universite’ de Limoges (UMR 6172) ประเทศฝรั่งเศสติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280