ข่าวสาร ป.ตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์

 

ลำดับที่ เรื่อง รายละเอียด วันที่
1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Trilateral Symposium on SDGs 2021 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Trilateral Symposium on SDGs 2021 2021-07-21
2 ประชาสัมพันธ์โครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และขอผู้จัดการข้อมู ประชาสัมพันธ์โครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และขอผู้จัดการข้อมูลในหน่วยงาน 2021-07-21
3 การสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) การสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) 2021-07-21
4 รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 2021-07-21
5 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Non - EU Teaching Mobility Program ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Non - EU Teaching Mobility Program 2021-07-18
6 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์ UKM Virtual Semester Exchange Program Fall Semester 2021/2022 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์ UKM Virtual Semester Exchange Program Fall Semester 2021/2022 2021-07-18
7 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการการศึกษา 2564 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการการศึกษา 2564 2021-07-18
8 การสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำปีการศึกษาที่ 1 /2564 การสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำปีการศึกษาที่ 1 /2564 2021-06-30
9 ประชาสัมพันธ์ ASEAN University Startup Bootcamp ประชาสัมพันธ์ ASEAN University Startup Bootcamp 2021-06-22
10 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Virtual Mobility Program at UUM ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Virtual Mobility Program at UUM 2021-06-22
11 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) 2021-06-22
12 ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 2021-06-16
13 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2021-06-14
14 แจ้งการสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ประจำปีการศึกษา 2564 แจ้งการสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ประจำปีการศึกษา 2564 2021-06-14
15 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ASEF - Ied Youth Survey for ASEM Youth Report on Leadership ประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18 - 30 ปี เพื่อขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถาม https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/asem_youth_survey_leadership 2021-06-14
16 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์ KUEP-Online 2021-2022 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนออนไลน์ KUEP-Online 2021-2022 2021-06-14
17 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 63 ลงไป) ประจำปีการศึกษา 2564 แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 63 ลงไป) ประจำปีการศึกษา 2564 2021-06-14
18 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 2021-06-14
19 ประชาสัมพันธ์การเปิดสอนกระบวนวิชา ก.ป.ว.222 (365222) ประชาสัมพันธ์การเปิดสอนกระบวนวิชา ก.ป.ว.222 (365222) 2021-06-14
20 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Soramitsu 2021 ณ Nara Women’s University ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Soramitsu 2021 ณ Nara Women’s University 2021-06-14

 

 

คำถาม,ข้อเสนอแนะ : ติดต่อ อ.ดร. ธีระพงษ์ สุขสำราญ โทร 127