ข่าวสาร ป.ตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์

 

ลำดับที่ เรื่อง รายละเอียด วันที่
1 การปฏิบัติตัวของบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การปฏิบัติตัวของบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-12-02
2 ประชาสัมพันธ์โครงการ Specified Nonprofit Corporation Society of Japanese Language Education in Southeast Asia (JALESEA) รุ่น 5 และการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วม ประชาสัมพันธ์โครงการ Specified Nonprofit Corporation Society of Japanese Language Education in Southeast Asia (JALESEA) รุ่น 5 และการรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ 2020-12-02
3 ประชาสัมพันธ์การทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประชาสัมพันธ์การทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 2020-12-02
4 กำหนดเวลาและวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดเวลาและวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 2020-12-02
5 2020-11-30
6 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 2020-11-24
7 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งดเล่นสเกต สเกตบอร์ด และกีฬาผาดโผนทุกชนิด ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งดเล่นสเกต สเกตบอร์ด และกีฬาผาดโผนทุกชนิด ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2020-11-24
8 การลงทะเบียนกระบวนวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้ตารางเรียนสำเร็จรูป (มชท. 32) บนระบบ Internet การลงทะเบียนกระบวนวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้ตารางเรียนสำเร็จรูป (มชท. 32) บนระบบ Internet 2020-11-22
9 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 2020-10-09
10 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2020-10-06
11 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 6) วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 6) วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W 2020-09-30
12 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Avans University of Applied Sciences Spring 2021 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Avans University of Applied Sciences Spring 2021 2020-09-30
13 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring 2021, Chonnam National University ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring 2021, Chonnam National University 2020-09-30
14 ประชาสัมพันธ์โครงการ Kansai University Engaged Exchange Online Learning ประชาสัมพันธ์โครงการ Kansai University Engaged Exchange Online Learning 2020-09-30
15 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Sophia University Spring 2021 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Sophia University Spring 2021 2020-09-30

 

 

คำถาม,ข้อเสนอแนะ : ติดต่อ อ.ดร. ธีระพงษ์ สุขสำราญ โทร 127