ข่าวสาร ป.ตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์

 

ลำดับที่ เรื่อง รายละเอียด วันที่
1 ประชาสัมพันธ์ Call for Application for the 2nd Cycle of UMAP Program A&B 2020-2 (Spring 2021) ประชาสัมพันธ์ Call for Application for the 2nd Cycle of UMAP Program A&B 2020-2 (Spring 2021) 2020-09-16
2 รับสมัครนศ.ระดับปริญญาตรีเพือรับทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษเฉพาะกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 รับสมัครนศ.ระดับปริญญาตรีเพือรับทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษเฉพาะกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 2020-09-16
3 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน [KIT] Exchange Program for the Spring Semester 2021 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน [KIT] Exchange Program for the Spring Semester 2021 2020-09-16
4 ประชาสัมพันธ์ AUN-KU Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science ประชาสัมพันธ์ AUN-KU Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science 2020-09-16
5 สำเนาประกาศ มช. เรื่อง การงดจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 สำเนาประกาศ มช. เรื่อง การงดจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 2020-09-16
6 เชิญชวนนักเรยนและนักศึกษา ใช้พื้นที่ Depa Co-Working space โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เชิญชวนนักเรยนและนักศึกษา ใช้พื้นที่ Depa Co-Working space โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 2020-09-16
7 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพร้อมเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (The 4th National Conference on Innovation ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพร้อมเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (The 4th National Conference on Innovation for Learning and Innovation 2020: ILI2020) 2020-09-09
8 สำเนาตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำเนาตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 2020-09-09
9 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์” ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์” 2020-09-09
10 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่่ยน 2021 Spring Inbound Exchange Program ณ National Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่่ยน 2021 Spring Inbound Exchange Program ณ National Chiao Tung University ประเทศไต้หวัน 2020-09-09
11 ประชาสัมพันธ์การถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รหัส 63 ประชาสัมพันธ์การถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รหัส 63 2020-09-09
12 การรับสมัครนักศึกษาเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2563 การรับสมัครนักศึกษาเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2563 2020-09-09

 

 

คำถาม,ข้อเสนอแนะ : ติดต่อ อ.ดร. ธีระพงษ์ สุขสำราญ โทร 127