ข่าวสาร ป.ตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์

 

ลำดับที่ เรื่อง รายละเอียด วันที่
1 ประกาศ เรื่องรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศ เรื่องรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 2020-07-10
2 ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอรับทุนอุดหนุนกลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูล โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม ประจำปี 2563 ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอรับทุนอุดหนุนกลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูล โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม ประจำปี 2563 2020-07-10
3 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา และคัดเลือกนักศึกษาในสาขาเพื่อรับทุนการศึกษา-02 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา และคัดเลือกนักศึกษาในสาขาเพื่อรับทุนการศึกษา-02 2020-07-10
4 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา และคัดเลือกนักศึกษาในสาขาเพื่อรับทุนการศึกษา (จัดส่งทั้งแบบเอกสารและทาง Edocument) ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา และคัดเลือกนักศึกษาในสาขาเพื่อรับทุนการศึกษา (จัดส่งทั้งแบบเอกสารและทาง Edocument) 2020-07-10
5 ประกาศ การสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) ประกาศ การสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) 2020-07-10
6 รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการ พสวท. (เพิ่มเติมและทดแทน) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการ พสวท. (เพิ่มเติมและทดแทน) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 2020-07-10
7 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในปี 2563 (สมาคมส่งเสริมการวิจัย) ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในปี 2563 (สมาคมส่งเสริมการวิจัย) 2020-07-10
8 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสวนาเรื่องการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลังสถานการณ์ โควิด-19 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสวนาเรื่องการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลังสถานการณ์ โควิด-19 2020-07-10
9 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Kyoto University Exchange Program Spring 2021 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Kyoto University Exchange Program Spring 2021 2020-07-10
10 ประชาสัมพันธ์เพจโรคว้ายๆ วัยทำงาน ประชาสัมพันธ์เพจโรคว้ายๆ วัยทำงาน 2020-07-02
11 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวิ่งการกุศล RUN TOGETHER ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวิ่งการกุศล RUN TOGETHER 2020-07-02
12 สำเนาประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา สำเนาประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 2020-07-02
13 ประชาสัมพันธ์ระบบบริการให้คำปรึกษาเชิงรุก สำหรับหน่วยวิจัยที่พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมที่ใช้ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ประชาสัมพันธ์ระบบบริการให้คำปรึกษาเชิงรุก สำหรับหน่วยวิจัยที่พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมที่ใช้ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 2020-07-02
14 ประชาสัมพันธ์โครงการ Campus France Virtual Fair 2020 ประชาสัมพันธ์โครงการ Campus France Virtual Fair 2020 2020-07-02
15 ประชาสัมพันธ์วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (มหาวิทยาราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) ประชาสัมพันธ์วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (มหาวิทยาราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) 2020-07-02
16 การขอเพิ่มกระบวนวิชาผ่านภาควิชาโดยระบบออนไลน์ การขอเพิ่มกระบวนวิชาผ่านภาควิชาโดยระบบออนไลน์ 2020-07-02
17 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall semester 2020 ณ Chungbuk National University ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall semester 2020 ณ Chungbuk National University 2020-07-01
18 ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชา / การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชา / การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 2020-07-01
19 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา 2020-06-27
20 ประชาสัมพันธ์โครงการ UMAP - COIL Joint Program 2020 ประชาสัมพันธ์โครงการ UMAP - COIL Joint Program 2020 2020-06-27
21 ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานของห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานของห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2020-06-27
22 ทุนการศึกษามูลนิธิกำลังใจ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุนการศึกษามูลนิธิกำลังใจ ประจำปีการศึกษา 2563 2020-05-29
23 การประชุม The ASAIHL Online World Congress 2020 on “COVID-19: the Global New Reality” (AOWC-2020) การประชุม The ASAIHL Online World Congress 2020 on “COVID-19: the Global New Reality” (AOWC-2020) 2020-05-22
24 ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ (ITD Research Forum 2020- Online Seminar) ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ (ITD Research Forum 2020- Online Seminar) 2020-05-22
25 ประชาสัมพันธ์ USJ Macao Exchange Student Programme Fall Semester 2020/2021 ประชาสัมพันธ์ USJ Macao Exchange Student Programme Fall Semester 2020/2021 2020-05-22
26 ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การลงทะเบียน ฯ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การลงทะเบียน ฯ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 2020-05-16
27 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องกำหนดเวลาเปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องกำหนดเวลาเปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2020-04-02
28 ประชาสัมพันธ์ ค่ายสร้างแอนนิเมชันและเกม ประชาสัมพันธ์ ค่ายสร้างแอนนิเมชันและเกม 2020-03-14
29 การรับสมัครและส่งแบบขอรับงานอุดหนุน E-PLC 2563 การรับสมัครและส่งแบบขอรับงานอุดหนุน E-PLC 2563 2020-03-06
30 ประชาสัมพันธ์ Call for Application for UMAP 2nd Cycle of Program A&B 2020-2021 ประชาสัมพันธ์ Call for Application for UMAP 2nd Cycle of Program A&B 2020-2021 2020-03-06
31 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 2020-02-27
32 ประชาสัมพันธ์ Shizuoka University 2020 Fall Semester ประชาสัมพันธ์ Shizuoka University 2020 Fall Semester 2020-02-27
33 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Chung Cheng University Fall 2020 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน National Chung Cheng University Fall 2020 2020-02-27
34 การสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 การสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 2020-02-27
35 ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ AUN-ACTS ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ AUN-ACTS ภาคการศึกษาที่ 1/2563 2020-02-18
36 ประกาศงดจัดโครงการจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Sport Day) และพิธีมอบรางวัลนักกีฬา (Sport Night) ประจำปี 2562 ประกาศงดจัดโครงการจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Sport Day) และพิธีมอบรางวัลนักกีฬา (Sport Night) ประจำปี 2562 2020-02-12
37 ประชาสัมพันธ์โครกงารประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประชาสัมพันธ์โครกงารประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 2020-02-12
38 ประชาสัมพันธ์เชิงวิชาการ + QR Code กึ่งงสาระบันเทิง ประชาสัมพันธ์เชิงวิชาการ + QR Code กึ่งงสาระบันเทิง 2020-01-28
39 ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม) ส่งสำเนาหนังสือเวียน (เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม) 2020-01-28
40 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่่ยนระยะสั้น ณ Kansai University ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่่ยนระยะสั้น ณ Kansai University 2020-01-10
41 ประชาสัมพันธ์เส้นทางการตื่นรู้ ครั้งที่ 2 ประชาสัมพันธ์เส้นทางการตื่นรู้ ครั้งที่ 2 2020-01-04
42 การรับนักศึกษาฝึกงานของกระทรวงการต่างประเทศ การรับนักศึกษาฝึกงานของกระทรวงการต่างประเทศ 2020-01-04
43 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 2019-12-21
44 ทุนการศึกษา Stipendum Hunganricum ประจำปีการศึกษา 2020-2021 ทุนการศึกษา Stipendum Hunganricum ประจำปีการศึกษา 2020-2021 2019-12-14
45 ประชาสัมพันธ์ Kanazawa University Short Stay Program 2020-2021 ประชาสัมพันธ์ Kanazawa University Short Stay Program 2020-2021 2019-12-07
46 ประชาสัมพันธ์กระบวนวิชากลาง 610114 ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ประชาสัมพันธ์กระบวนวิชากลาง 610114 ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 2019-12-04
47 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2019-11-30
48 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล (กพ) การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล (กพ) 2019-11-27
49 ประชาสัมพันธ์โครงการ 2020 Short-term Exchange Study ประชาสัมพันธ์โครงการ 2020 Short-term Exchange Study 2019-11-23
50 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสองชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program 2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสองชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program 2563 2019-11-23
51 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการASEM Work Placement Program ประจำปี 2563 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการASEM Work Placement Program ประจำปี 2563 2019-11-21
52 ส่งตารางสอบไล่ การศึกษากระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ส่งตารางสอบไล่ การศึกษากระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 2019-11-21
53 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 2019-11-21
54 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาสนับสนุนนักศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาสนับสนุนนักศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 2019-04-25
55 แจ้งผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018" แจ้งผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018" 2018-10-16
56 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ National Dongwha University ปรเทศไต้หวัน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ National Dongwha University ปรเทศไต้หวัน 2018-10-08
57 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 2018-10-02
58 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 2018-08-23
59 โครงการ Short-term Kansai University Intensive Japanese Language and Culture Course in Winter 2019 โครงการ Short-term Kansai University Intensive Japanese Language and Culture Course in Winter 2019 2018-08-02
60 ประชาสัมพันธ์วิชาเปิดใหม่ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์วิชาเปิดใหม่ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-07-19
61 แจ้งการรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 แจ้งการรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 2018-07-19
62 ประกาศเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2561 ประกาศเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2561 2018-06-19
63 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program) 2018-04-27
64 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2018-03-23
65 โครงการภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น ณ ประเทศญี่ปุ่น 2018-03-12
66 บรรยายแนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย บรรยายแนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย 2018-03-12
67 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อหลักสูตร 11th Graduate Courese in Space and Atmosheric Science อินเดีย ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อหลักสูตร 11th Graduate Courese in Space and Atmosheric Science อินเดีย 2018-02-26
68 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา CIMB ASEAN Scholarship ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา CIMB ASEAN Scholarship ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 2018-02-20
69 ประกาศรัยสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรัยสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2018-01-19
70 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม (NBTC Volunteers) สำนักงานกสทช. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม (NBTC Volunteers) สำนักงานกสทช. 2017-10-24
71 ประชาสัมพันธ์โครงการ Term Education Foreign Student ประเทศเกาหลีใต้ ประชาสัมพันธ์โครงการ Term Education Foreign Student ประเทศเกาหลีใต้ 2017-10-02
72 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2017-08-09
73 เปิดรับสมัครโครงการ TUFS Short Stay Winter Syudies 2018 - Japanese Language & Culture Studies ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครโครงการ TUFS Short Stay Winter Syudies 2018 - Japanese Language & Culture Studies ประเทศญี่ปุ่น 2017-07-14
74 เอกสารเผยแพร่ "History" and "Graduate Program in Science and Technology" ประเทศญี่ปุ่น เอกสารเผยแพร่ "History" and "Graduate Program in Science and Technology" ประเทศญี่ปุ่น 2017-07-03
75 สมัครเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 จัดโดย อพวช. NSM รายละเอียดดังไฟล์แนบครับ 2017-03-03

 

 

คำถาม,ข้อเสนอแนะ : ติดต่อ อ.ดร. ธีระพงษ์ สุขสำราญ โทร 127