กระบวนวิชา 206499

การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook Page: https://www.facebook.com/Math499

 

หน้าหลัก

คู่มือ (ปี 2565)

กำหนดการ

Download/Upload

แบบยื่นแสดงความจำนง

ตัวอย่าง

 

 

ประกาศสำหรับภาคเรียนที่ 2/2565

 

กิจกรรมการเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

 

กิจกรรมการเสนอผลงานคณะ 65-2

 

 

กำหนดการสำหรับภาคเรียนที่ 2/2565

 

กำหนดการ 65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last updated: Wednesday, February 1, 2023