ศูนย์วิจัยด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์


 http://math.science.cmu.ac.th/researchcenter.html

 ศูนย์วิจัยด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์

(ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี ประจำปี 2562-2564)

1. ชื่อศูนย์

(ไทย)       ศูนย์วิจัยด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์

(อังกฤษ)   Research Center in Mathematics and Applied Mathematics

 

2. Keyword  Group Theory,  Graph theory, Universal Algebra, Algebraic Topology, Knot Theory, Numerical Analysis, Complex Analysis, Operator Theory, Fixed Point Theory, Control Theory, Copula, Optimization, Mathematical Modeling, Operation Research, Differential equation

3. หัวหน้าศูนย์

           ชื่อ - สกุล  ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง

           ตำแหน่งวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

           สังกัด  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. อาจารย์/ นักวิจัย (อาจารย์/ นักวิจัย ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์ และไม่รวมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญาเอก) (ขอแนบเอกสารการมีผลงานร่วมกัน)

4.1 ชื่อ - สกุล สุเทพ สวนใต้ ตำแหน่งวิชาการ ศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.2 ชื่อ - สกุล บัญชา ปัญญานาค ตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.3 ชื่อ - สกุล จูลิน  ลิคะสิริ ตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.4 ชื่อ - สกุล ปิยะพงศ์  เนียมทรัพย์ ตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.5 ชื่อ - สกุล ปฤษณา กลับอุดม ตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.6 ชื่อ - สกุล สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี ตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.7 ชื่อ - สกุล ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

       สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.8 ชื่อ - สกุล ณัฐกร สุคัญธมาลา ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.9 ชื่อ - สกุล ภาคภูมิ  เพ็ชรประดับ ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.10 ชื่อ - สกุล สมชาย ศรียาบ ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.11 ชื่อ - สกุล ธงชัย ดำรงโภคภัณฑ์ ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.12 ชื่อ - สกุล อรรถพล  แก้วขาว ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.13 ชื่อ - สกุล เฉลิมพล  บุญปก ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.14 ชื่อ - สกุล ธีรนุช บุนนาค ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.15 ชื่อ - สกุล หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

      สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.16 ชื่อ - สกุล กัญญุตา  ภู่ชินาพันธุ์ ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.17 ชื่อ - สกุล มรกต เก็บเจริญ ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.18 ชื่อ - สกุล ภักดี เจริญสวรรค์ ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.19 ชื่อ - สกุล ปรารถนา ใจผ่อง ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.20 ชื่อ - สกุล รุจิรา อุ่นเจริญ ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.21 ชื่อ - สกุล สันติ  ทาเสนา ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.22 ชื่อ - สกุล สายัญ ปันมา ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.23 ชื่อ - สกุล สมลักษณ์  อุตุดี ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.24 ชื่อ - สกุล ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.25 ชื่อ - สกุล วารุนันท์ อินถาก้อน ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.26 ชื่อ - สกุล วรพงศ์ ฟูปินวงศ์ ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.27 ชื่อ - สกุล ชัยพร ตั้งทอง ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.28 ชื่อ - สกุล กมลวรรณ  ก่อเจริญ ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.29 ชื่อ - สกุล สมภพ มูลชัย ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.30 ชื่อ - สกุล กฤษฎา สังขนันท์ ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.31 ชื่อ - สกุล นราวดี ภูดลสิทธิพัฒน์ ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.32 ชื่อ - สกุล ณัฐวัชร์ สนธิชัย ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.33 ชื่อ - สกุล ศุภลักษณ์  โพธิ ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.34 ชื่อ - สกุล ธนดล ชาวบ้านเกาะ ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.35 ชื่อ - สกุล ธีรนุช สืบเจริญ ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.36 ชื่อ - สกุล วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์ ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.37 ชื่อ - สกุล ปรียานุช  โหนแหยม ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.38 ชื่อ - สกุล  ธีระพงษ์ สุขสำราญ ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.39 ชื่อ - สกุล อัญชลี  เข็มเพ็ชร์ ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.40 ชื่อ - สกุล อติชาต เกตตะพันธุ์ ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.41 ชื่อ – สกุล  เอกชัย ทวินันท์ ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.42 ชื่อ - สกุล นที  ทองศิริ ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.43 ชื่อ - สกุล ณัฐพล พลอยมะกล่ำ ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.44 ชื่อ - สกุล นวินดา ฉัตรสกุลพรหม ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.45 ชื่อ - สกุล เป็นหญิง โรจนกุล ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.46 ชื่อ - สกุล ภรัณยู จันทร ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.47 ชื่อ - สกุล ปิยฉัตร ศรีประทักษ์ ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.48 ชื่อ - สกุล ศุภณัฐ ชัยดี ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.49 ชื่อ - สกุล สุปรีดี แดงสกุล ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.50 ชื่อ - สกุล สุทธิดา วงศ์แก้ว ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.51 ชื่อ - สกุล วรรณศิริ วรรณสิทธิ์ ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

4.52 ชื่อ - สกุล เบน วงศ์สายใจ ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

 

5. วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์วิจัยด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย

6. พันธกิจ (Mission)

 • พัฒนางานวิจัยทางคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพระดับสากล
 • สร้างนักวิจัยให้มีคุณภาพระดับแนวหน้าของประเทศ
 • ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการทำวิจัยสูง

7. กลยุทธ์ (Strategy)

 • สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่มีค่า Impact factor สูง
 • สนับสนุนการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาปฏิบัติงานระยะสั้น
 • สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาเดินทางไปทำวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ
 • สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ
 • จัดฝึกอบรมและจัดประชุมเชิงวิชาการด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์

8. ยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ทางกลุ่มวิจัยได้สนใจในการพัฒนาวิธีเชิงตัวเลขและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการคำนวณ เพื่อนำมาใช้ในการศึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติ เช่น การเคลื่อนที่ของน้ำทะเล การเกิดสึนามิ การเคลื่อนที่ของเมฆและหมอก เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของชั้นบรรยากาศ ที่สามารถอธิบายได้ด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบไม่เชิงเส้น ซึ่งไม่สามารถคำนวณหาคำตอบจริงได้ เนื่องจากโครงสร้างของระบบสมการ และปัญหาที่ต้องการศึกษามีความซับซ้อนและมีสเกลขนาดใหญ่ ดังนั้นแบบจำลองเชิงตัวเลขจึงเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่มีความสำคัญและยังคงทำการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน

- นักวิจัยในโครงการวิจัยได้ศึกษาและทบทวนงานวิจัยด้านสภาวะอากาศ และได้ประชุมกลุ่มย่อยเป็นประจำ  โดยนักวิจัยพบว่าปัญหาฝุ่นละอองเป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่พบในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย  ทางกลุ่มวิจัยจึงได้ศึกษาเชิงทฤษฏีเพื่อหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมผ่านทฤษฎีคอปูลา  รวมทั้งมีการสร้างเครื่องมือเชิงทฤษฎีเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการควบคุม และกำลังศึกษาปัจจัยการควบคุมที่ส่งผลต่อการกระจายตัวของมลพิษในบริเวณที่สนใจ โครงการพัฒนานักวิจัยและสร้างความร่วมมือจัดทำโครงการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างนักวิจัยในกลุ่มและนักวิจัยจากต่างประเทศโดยเฉพาะกับนักวิจัย Heidelberg University จากประเทศสาธารณรัฐเยอรมณี

- ผลกระทบของการกำจัดวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่กระทำโดยเกษตรกรในปัจจุบันต่อสภาพแวดล้อม หากมีการคิดค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัสดุเหลือทิ้งที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม หรือการคำนวณผลประโยชน์ที่ได้จากวัสดุเหลือทิ้งในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การไถกลบเพื่อให้รักษาหน้าดินและเพิ่มความชื้นและแร่ธาตุในดิน การขายเพื่อผลิตพลังงาน จะทำให้มีการจัดการกำจัดวัสดุเหลือทิ้งในรูปแบบอื่น ๆ นอกเหลือไปจากการเผาทิ้งบนแปลงปลูก งานวิจัยนี้จึงสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการสร้างนโยบายในการจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรต่อไป 

9. แนวทางการดำเนินงานวิจัย

ศูนย์วิจัยด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์แบ่งเป็นกลุ่มวิจัยย่อยหลายกลุ่ม ดังนี้

 • กลุ่ม Algebra
 • กลุ่ม Topology
 • กลุ่ม Analysis
 • กลุ่ม Differential equation
 • กลุ่ม Optimization
 • กลุ่ม Mathematical Modeling

แต่ละกลุ่มวิจัยจะมีการดำเนินงานวิจัยร่วมกันโดยสอดคล้องกับพันธกิจข้างต้น นอกจากนี้จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานและให้คำปรึกษาแก่กลุ่มวิจัยย่อยอีกด้วย

10. ผลผลิต/ ตัวชี้วัดของโครงการ

 

ผลผลิต/ ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2561

แผนการดำเนินงาน

 

 

แผน

ผล

ปีที่ 1

(ปี 2562)

ปีที่ 2

(ปี 2563)

ปีที่ 3

(ปี 2564)

 

 

1. ผลงานทางวิชาการ

 

 

 

- จำนวนบทความทางวิชาการในฐาน (ที่ได้รับจากทุนนี้)

เรื่อง

 

 

 

 

 

 

 

·      ตีพิมพ์ในฐาน ISI

 

 

27

27

27

 

 

          - Q1

 

 

2

2

2

 

 

          - Q2

 

 

5

5

5

 

 

          - Q3

 

 

8

8

8

 

 

          - Q4

 

 

12

12

12

 

·      ตีพิมพ์ในฐาน Scopus

เรื่อง

45

46

 

 

 

          - Q1

10

4

 

 

 

          - Q2

10

11

 

 

 

          - Q3

10

19

 

 

 

          - Q4

15

12

 

 

 

 

*** ผลงานตีพิมพ์ในฐาน Scopus เฉพาะกลุ่มที่เป็นไปตามบทเฉพาะกาล สำหรับปี 2562

 

 

 

- ทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง

 

 

 

 

 

 

 

·      สิทธิบัตร จดแล้ว (Granted)

 

 

- Prototype (TRL ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป)

ชิ้นงาน

 

 

 

 

 

 

 

- การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licencing)

ผลงาน

 

 

 

 

 

 

 

- ขึ้นทะเบียนพันธุ์ (พันธุ์พืช /พันธุ์สัตว์) (Granted)

สายพันธุ์

 

 

 

 

 

 

 

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยี / ภาคการผลิตและบริการ

 

 

 

 

·      โครงการวิจัยที่ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

โครงการ

5

6

5

5

5

 

 

·      ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ครั้ง

-

-

-

-

-

 

 

·      จัดฝึกอบรม

ครั้ง

1

1

1

1

1

 

 

·      จัดประชุมวิชาการ

ครั้ง

1

1

1

1

1

 

 

3. พัฒนานักวิจัยและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

 

·      การรับเข้า

 

 

 

          - ระดับปริญญาเอก

คน

10

11

10

10

10

 

 

          - ระดับปริญญาโท

คน

25

32

25

25

25

 

 

·      นักวิจัยที่ได้รับการพัฒนาแล้ว (จบการศึกษา)

 

 

 

          - ระดับปริญญาเอก

คน

10

11

10

10

10

 

 

          - ระดับปริญญาโท

คน

30

23

25

25

25

 

4. สรรหางบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

ล้านบาท

 

 

 

 

 

·      ในประเทศ

10

13.5

10

10

    10

·      ต่างประเทศ

 

 

 

 

 

5. Start up/ Spin off

โครงการ

 

 

 

 

 

·      Start up

 

 

 

 

 

·      Spin off

 

 

 

 

 

                             

·      การใช้ประโยชน์จากโครงการ

ผู้ใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์

ระบุรายละเอียดผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ

-           นักศึกษาและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

 

ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์จากโครงการ

-           นักศึกษาและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถนำผลงานวิจัยที่ได้รับจากโครงการไปศึกษา อ้างอิง และต่อยอดพัฒนางานวิจัยของตนเองได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280