แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


1 แบบเงื่อนไขกิจกรรมวิชาการ
2 แบบเสนอขอสอบ Thesis_IS
3 แบบคำร้องขอขยายเวลาการศึกษา
4 แบบคำร้องทั่วไป
5 แบบคำร้องลาพักรักษาสภาพ
6 แบบฟอร์มเสนอขอแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
7 แบบฟอร์มขยายเวลาการศึกษา
8 แบบฟอร์มขอจัดทำวิทยานิพนธ์ IS
9 แบบฟอร์มขอทุนเสนอผลงานใหม่
10 แบบฟอร์มนักศึกษาขอทุนเสนอผลงาน
11 แบบรายงานคาดว่าคณะ
12 แบบสมัครสอบวัดคุณสมบัติ ประมวลความรู้
13 แบบสอบถามหลักสูตรจากบัณฑิต
14 แบบอนุมัติเปลี่ยนชื่อ Thesis_IS
15 ใบสมัครสอบวัดคุณสมบัติภาค
16 หนังสือตอบรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
17 แบบฟอร์มอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
18 ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์
19 แบบขอทุนเสนอผลงานนศ.การสอน
20 แบบส่งเอกสารนักศึกษาจบ
21 flowchart วิทยานิพนธ์
22 แบบติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
23 แบบติดตามและประเมินความก้าวหน้าของนักศึกษาที่ยังไม่ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280