ประกาศรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565วันที่ 2021-08-30  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประกาศรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

ประกาศรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565วันที่ 2021-08-30  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประกาศรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) รอบที่ 1/2565วันที่ 2021-08-30  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) รอบที่ 1/2565

เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของอาจารย์นักวิจัยต่างประเทศ (Visiitng Professor) ประจำปีงบประมาณ 2565วันที่ 2021-07-31  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติของอาจารย์นักวิจัยต่างประเทศ (Visiitng Professor) ประจำปีงบประมาณ 2565

การเปิดรับสมัครผู้สมควรได้รับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 28 พ.ศ.2564วันที่ 2021-07-30  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

การเปิดรับสมัครผู้สมควรได้รับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 28 พ.ศ.2564

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd SEA-STEM 2021วันที่ 2021-07-13  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd SEA-STEM 2021

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2565-2566วันที่ 2021-07-13  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2565-2566

ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565วันที่ 2021-07-08  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเปิดรับข้อเสนอด้านเศรษฐกิจและการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565วันที่ 2021-07-08  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประกาศเปิดรับข้อเสนอด้านเศรษฐกิจและการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเปิดรับข้อเสนอด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประจำปี 2565วันที่ 2021-07-08  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประกาศเปิดรับข้อเสนอด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประจำปี 2565

ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปี 2565วันที่ 2021-07-08  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2564วันที่ 2021-07-06  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2564

เชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษา “โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพยากรณ์ข้อมูลด้านน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน”วันที่ 2021-07-01  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

เชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษา “โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพยากรณ์ข้อมูลด้านน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน”

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากระเทศเกาหลีวันที่ 2021-06-23  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

โครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 5

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย UP International Journal of Science and Technology (UPJST)วันที่ 2021-06-20  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย UP International Journal of Science and Technology (UPJST)

ประชาสัมพันธ์ โครงการสำนักพิมพ์สัญจร (Road Show) (งานบริหารงานวิจัยฯ)วันที่ 2021-06-12  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์ โครงการสำนักพิมพ์สัญจร (Road Show) (งานบริหารงานวิจัยฯ)

ประชาสัมพันธ์งานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)วันที่ 2021-06-09  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์งานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565วันที่ 2021-06-07  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

ชี้แจงขั้นตอบการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ทุนวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 2วันที่ 2021-06-01  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ชี้แจงขั้นตอบการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ทุนวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 2

ชี้แจงขั้นตอบการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ทุนวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 1วันที่ 2021-06-01  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ชี้แจงขั้นตอบการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ทุนวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 1

ขอเชิญเสนอผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2021วันที่ 2021-05-18  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ขอเชิญเสนอผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2021

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ตามมาตรา 26 (1) และ (2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)วันที่ 2021-05-18  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ตามมาตรา 26 (1) และ (2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ (บพค.) ประจำปี 2564 (โปรแกรม 3)วันที่ 2021-05-18  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ (บพค.) ประจำปี 2564 (โปรแกรม 3)

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564วันที่ 2021-04-20  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แจ้งแนวปฏิบัติในการพิจารณาจัดพิมพ์หนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันที่ 2021-04-20  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

แจ้งแนวปฏิบัติในการพิจารณาจัดพิมพ์หนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนการตีพิมพ์บทความประเภท Review Article ในวารสาร Chiang Mai Journal of Natural Science (ค่าตอบแทน)วันที่ 2021-03-29  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนการตีพิมพ์บทความประเภท Review Article ในวารสาร Chiang Mai Journal of Natural Science (ค่าตอบแทน)

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 เชิงรุกฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565วันที่ 2021-03-17  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 เชิงรุกฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 โดยสามารถยื่นข้อเสนอได้ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 (hourglass not done) หากท่านใดมีความประสงค์ยื่นขอรับทุนดังกล่าว ขอความร่วมมือจัดทำเอกสารส่งผ่านต้นสังกัด มายังงานบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 30 มี.ค.64 เพื่อดำเนินการต่อไป ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจัดทำข้อเสนอ/หลักเกณฑ์การพิจารณา ได้ที่ https://drive.google.com/drive/ พร้อมทั้งส่งไฟล์ไปยัง e-mail : osm.oou@cmu.ac.th สามารถเข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://edoc.cmu.ac.th/DocumentFile/UploadFileVer2/2021/05/Organization/039585/f9c4016f-ffc7-4727-9f3b-ec1d6a5e1d24.pdf

Chandigarh University เชิญอาจารย์ผู้สนใจเดินทางไปปฏิบัติงานวันที่ 2021-03-16  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

Chandigarh University เชิญอาจารย์ผู้สนใจเดินทางไปปฏิบัติงาน

ประกาศเปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2564วันที่ 2021-02-04  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประกาศเปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2564

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 12วันที่ 2021-02-03  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 12

ประชาสัมพันธ์โครงการ "Startup Thailand League CMU 2021วันที่ 2021-02-03  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์โครงการ "Startup Thailand League CMU 2021

ชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษา “โครงการศึกษาและออกแบบก่อสร้างเส้นทางจราจรพร้อมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนันทนาการบนพื้นที่เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี”วันที่ 2021-02-03  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ชิญยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษา “โครงการศึกษาและออกแบบก่อสร้างเส้นทางจราจรพร้อมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนันทนาการบนพื้นที่เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี”

ประกาศเปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564วันที่ 2021-02-01  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประกาศเปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านเว็บไซต์ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. (สถาบันต้นสังกัดทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.) คลิกดูรายละเอียด (>)(>) https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8374 (phone) ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถะบุคลากร สป.อว. โทรศัพท์ 0 2610 5299 - 5331 โทรสาร 2610 5540 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mhesi.rgns@gmail.com

วช. เปิดรับการเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลวันที่ 2021-01-20  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์ วช. เปิดรับการเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 แบ่งเป็น 4 ประเภทรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 2. รางวัลผลงานวิจัย 3. รางวัลวิทยานิพนธ์ 4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ให้ผู้สนใจทราบ โดยผู้ที่ประสงค์จะยื่นเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล สามารถยื่นเสนอผลงานโดยตรงผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยผู้ยื่นสมัครรับรางวัลทุกประเภท จะต้องทำเรื่องแจ้งไปยังมหาวิทยาลัย (ผ่านภาควิชา ศูนย์ฯ และคณะฯ) เพื่อทราบต่อไป อนึ่ง สำหรับเอกสารที่จะต้องออกโดยมหาวิทยาลัย (ลงนามโดยอธิการบดี) ขอความกรุณาจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอขอรับรางวัล และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด ส่งไปยัง สบว. (ผ่านภาควิชา ศูนย์ฯ และคณะฯ) ล่วงหน้า 1 อาทิตย์ ก่อนกำหนดปิดรับการเสนอชื่อในระบบ nriis หากพ้นช่วงระยะเวลาดังกล่าว สบว./คณะฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อความล่าช้าในกรณีเอกสารไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 วันทำการ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที https://drive.google.com/drive/folders/1oLZB9AeVMmTkw-zTmXhaq6SqPFcxN9lV

ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ (บพข.) ประจำปี 2564 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019วันที่ 2021-01-14  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ (บพข.) ประจำปี 2564 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP 2021) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แลวันที่ 2021-01-13  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP 2021) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ ครั้งที่ 2 (The 2nd National Conference on Big Data Analytics and Practices (BDAP 2021))

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564วันที่ 2020-12-29  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564

รัฐบาลออสเตรียประกาศให้ทุนการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2021/2022วันที่ 2020-12-29  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

รัฐบาลออสเตรียประกาศให้ทุนการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2021/2022

ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 12วันที่ 2020-12-29  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 12

ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอบทความและผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 เรื่อง “Oriental Medicine and Sciences Conference 2021”วันที่ 2020-12-29  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอบทความและผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 เรื่อง “Oriental Medicine and Sciences Conference 2021”

ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ (บพค.) ประจำปี 2564วันที่ 2020-12-29  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ (บพค.) ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 31 โดยมหาวิทยาลัยทักษิณวันที่ 2020-12-24  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 31 โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ

เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564วันที่ 2020-12-14  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 https://rac.oop.cmu.ac.th/RACNews/ShowRACNews.aspx?id1=25630056

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น” (ฉบับออนไลน์)วันที่ 2020-12-14  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น” (ฉบับออนไลน์)

ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ววันที่ 2020-12-14  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 ครั้งที่ 11

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564วันที่ 2020-12-08  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวันที่ 2020-12-02  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2564วันที่ 2020-11-29  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2564”วันที่ 2020-11-26  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2564”

ประชาสัมพันธ์เชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษา “โครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด”วันที่ 2020-11-26  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์เชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษา “โครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด”

ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอบทความและผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564วันที่ 2020-11-26  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญนำเสนอบทความและผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม Power of Patent Searchวันที่ 2020-11-26  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม Power of Patent Search

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ (Nationa Operations Research Network Conference 2021: OR-NET 2021)วันที่ 2020-11-26  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ (Nationa Operations Research Network Conference 2021: OR-NET 2021)

สำเนาแจ้ง เรื่อง ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขสนับสนุนการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฉบับพิเศษวันที่ 2020-11-24  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

สำเนาแจ้ง เรื่อง ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขสนับสนุนการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฉบับพิเศษ

โครงการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564วันที่ 2020-11-24  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

โครงการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564วันที่ 2020-11-24  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ (วช) ประจำปี 2564วันที่ 2020-11-24  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ (วช) ประจำปี 2564

การจัดทำคำของบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565วันที่ 2020-11-17  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

การจัดทำคำของบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference A Better Change in Higher Education for Future Economyวันที่ 2020-11-10  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference A Better Change in Higher Education for Future Economy

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา (SSSTJ)วันที่ 2020-11-05  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความวิชาการตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวนสุนันทา (SSSTJ)

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้ SDGs Global Leaderวันที่ 2020-11-05  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้ SDGs Global Leader

การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564วันที่ 2020-11-05  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ในโปรแกรมที่ 1-3 ภายใต้แพลตฟอร์มการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564วันที่ 2020-11-04  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ในโปรแกรมที่ 1-3 ภายใต้แพลตฟอร์มการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวันที่ 2020-10-30  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการ ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก : ล้านนาสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2564วันที่ 2020-10-28  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการ ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก : ล้านนาสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2564

เชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันที่ 2020-10-28  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

เชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชาสัมพันธ์การจัดส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิทชาการ ระดับชาติ ECTI-CARD 2021 ครั้งที่ 13วันที่ 2020-10-28  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์การจัดส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิทชาการ ระดับชาติ ECTI-CARD 2021 ครั้งที่ 13

ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญชวนนำเสนอบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564วันที่ 2020-10-22  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์การประชุม และเชิญชวนนำเสนอบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564วันที่ 2020-10-22  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศให้การสนับสนุนทุนภายใต้โครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญ ประจำปี พ.ศ.2563-2564วันที่ 2020-10-22  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประกาศให้การสนับสนุนทุนภายใต้โครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญ ประจำปี พ.ศ.2563-2564

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 (The 4th National and International Research Conference 2021: NIRC IV 2021)วันที่ 2020-10-13  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 (The 4th National and International Research Conference 2021: NIRC IV 2021)

ประกาศรับสมัครทุน Newton Fund TSPP 2020-21 PRวันที่ 2020-10-13  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

เรียน คณาจารย์ ประกาศรับสมัครทุน Newton Fund TSPP 2020-21 PR รายละเอียดตามไฟล์แนบครับ ขอบคุณครับ

ประกาศรับสมัครผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัล WDS Data Stewardship Award 2020วันที่ 2020-10-09  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประกาศรับสมัครผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัล WDS Data Stewardship Award 2020

แจ้งผลการพิจารณาเงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกันยายน 2563วันที่ 2020-10-09  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

แจ้งผลการพิจารณาเงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพร้อมเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6วันที่ 2020-10-09  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพร้อมเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพร้อมเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6วันที่ 2020-10-09  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพร้อมเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6

ประชาสัมพันธ์การเสวนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “Soft Skills in Real Practice: การปรับตัวของนักวิจัยต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการให้ทุน”วันที่ 2020-10-09  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประชาสัมพันธ์การเสวนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “Soft Skills in Real Practice: การปรับตัวของนักวิจัยต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการให้ทุน”

การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในช่วงปลายปี 2563วันที่ 2020-10-08  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในช่วงปลายปี 2563

การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563วันที่ 2020-10-07  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563

ประการศ มช. เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันดันดับ 1-10 ของโลก ลงวันที่ 30 กันยายน 2563วันที่ 2020-10-06  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประการศ มช. เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันดันดับ 1-10 ของโลก ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ประกาศ มช. เรื่อง การสนับสนุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานงานวารสาร Nature , Science , Lancet หรือ The New England Journal of Medicine ลงวันที่ 30 กันยายน 2563วันที่ 2020-10-06  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

ประกาศ มช. เรื่อง การสนับสนุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานงานวารสาร Nature , Science , Lancet หรือ The New England Journal of Medicine ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

สำเนาประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศวันที่ 2020-10-05  •  ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง  • 

สำเนาประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ