ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

      


ขอเชิญนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2560

The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM 2017)
ระหว่างวันที่ 2- 4 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ. เชียงใหม่

 
 
Topics of our annual meeting interest include, but not limited to the following :

1. Analysis, Topology and their Applications
2. Algebra, Lie Theory, Number Theory,
3. Algebraic and Complex Geometry, Geometry
4. Combinatorics and Graph Theory
5. Control Stability and Optimization,
6. Differential equations, Dynamical Systems and their Applications
7. Mathematics Education / History of Mathematics,
8. Mathematics Modeling,
9. Numerical Analysis, and Scientific Computing /Mathematics in Science and Technology
10. Probability and Statistics
11. Other Mathematical Aspects.