เลือก Research Field

ลำดับ ชื่อ Research Field
1 รศ. ดร.จูลิน ลิคะสิริ Computational Mathematics , Optimization, Discrete Mathematics
2 ผศ. ดร.ธีรนุช บุนนาค Computational Mathematics , Optimization, Mathematical Modeling
3 ผศ. ดร.เอกชัย ทวินันท์ Computational Mathematics , Mathematical Modeling
4 รศ. ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ Computational Mathematics , Optimization
5 รศ. ดร.มรกต เก็บเจริญ Computational Mathematics , Optimization, Mathematical Modeling
6 ผศ. ดร.สุทธิดา วงศ์แก้ว Computational Mathematics , Optimization, Mathematical Modeling
7 ผศ. ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง Computational Mathematics , Optimization, Discrete Mathematics
8 รศ. ดร.สมชาย ศรียาบ Computational Mathematics , Mathematical Modeling
9 รศ. ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล Computational Mathematics , Mathematical Modeling
10 ผศ. ดร.ณัฐพล พลอยมะกล่ำ Computational Mathematics , Optimization, Mathematical Modeling
11 รศ. ดร.กัญญุตา ภู่ชินาพันธุ์ Computational Mathematics , Mathematical Modeling, Analysis
12 ผศ. ดร.ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ Computational Mathematics , Optimization, Mathematical Modeling, Analysis
13 ผศ. ดร.ขวัญชนก ไชยชนะ Computational Mathematics , Topology, Discrete Mathematics, Algebra
14 ผศ. ดร.นวินดา ฉัตรสกุลพรหม Computational Mathematics , Mathematical Modeling
15 ผศ. ดร.ศุภณัฐ ชัยดี Computational Mathematics , Mathematical Modeling, Discrete Mathematics

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280