ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม


ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา 2566 เข้าร่วมปฐมนิเทศ


ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปี การศึกษา 2566 เข้าร่วมปฐมนิเทศ ระดับปริญญาโท-เอก สาขาคณิตศาสตร์ห้อง MB2213-14 ชนั้ 2 ระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ประยุกต ์ ห้อง MB2212 ชนั้ 2 ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร ์ ห้อง MB2312 ชนั้ 3 วันศุกรท์ ี่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายละเอียด (Thai)

  วันที่ 8 มิ.ย. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280