กิจกรรมวิจัย


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ Conference on Recent Trends in Algebra and Related Topicsวันที่ 19-20 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์  จัดโครงการ Conference on Recent Trends in Algebra and Related Topics ในระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ในการประชุมดังกล่าวมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนเผยแพร่งานวิจัยทางด้านพีชคณิตและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยมีการบรรยายพิเศษทางด้านพีชคณิตจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน และมีผู้นำเสนอผลงานวิจัยทางด้านพีชคณิต จำนวน 20 ผลงาน จาก 40 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศและสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 105 คน  

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้สนับสนุนให้มีการจัดการประชุมวิชาการ สัมมนาทางวิชาการทางคณิตศาสตร์ ในหัวข้อวิจัยที่ทันสมัย ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งทางวิชาการต่อไป

  วันที่ 20 ม.ค. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280