ข่าวรับสมัครนักศึกษา


ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2


ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2


รายการเอกสาร Download
1 240503141204_0001.pdf

  วันที่ 3 พ.ค. 2567


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280