รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


ระดับปริญญาโท

ลำดับ หลักสูตร
1 คณิตศาสตร์
2 การสอนคณิตศาสตร์
3 คณิตศาสตร์ประยุกต์

ระดับปริญญาเอก

ลำดับ หลักสูตร
1 คณิตศาสตร์ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280