โอลิมปิกวิชาการ


ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาคณิตศาสตร์ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2566ภาควิชาคณิตศาสตร์ ในฐานะศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาคณิตศาสตร์ จัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 8 เมษายน 2567 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
การจัดการเรียนการสอนค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เป็นกิจกรรมที่ภาควิชาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียนสำหรับเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงอบรมเนื้อหาที่ทำการแข่งขันอย่างเข้มข้น ตามธรรมนูญมูลนิธิโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ในค่าย 2 กิจกรรมดังกล่าว มีการคัดเลือกนักเรียนจากเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนอย่างเข้มข้นกว่า 2,500 คน เพื่อเข้าค่าย 1 จำนวน 70 คน ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์โรงเรียนจักคำคณาธร จังหวัดลำพูน และศูนย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จากนั้นคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่ค่าย 2 จำนวน 32 คน โดยมีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (Thailand Mathematical Olympiad: TMO) จำนวน 6 คน 
 
สำหรับพิธีปิดค่าย ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 สำหรับปี พ.ศ. 2567 นี ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.math.science.cmu.ac.th/tmo21 และเฟซบุคแฟนเพจ https://www.facebook.com/TMO21CMU
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อบริการวิชาการแก่นักเรียน และบุคลากรทางคณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถสูง และสร้างความผูกพันกับผู้เรียน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการวิชาการต่อไป
  วันที่ 9 เม.ย. 2567


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280