ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ


การอบรมอาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2567 หัวข้อ เวกเตอร์และแคลคูลัส 
เมื่อวันที่ 3 - 5 เมษายน 2567 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2567 ในหัวข้อ เวกเตอร์และแคลคูลัสเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีทั้งการอบรมภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ อาทิ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเวกเตอร์ การจัดการเรียนการสอนเวกเตอร์ - แคลคูลัส ผ่านสถานการณ์ แนวคิดภาพรวมของแคลคูลัส การใช้งาน GeoGebra เพื่อช่วยการจัดการเรียนการสอนแคลคูลัส โครงงานเชิงคณิตศาสตร์โดยแคลคูลัส
 
การจัดการอบรมครั้งนี้ มีครูผู็สอน และผู้สนใจจากทั่วประเทศกว่า 44 คน เข้าร่วมการอบรม ทั้งนี้ รศ.ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอน และพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร โดย รศ.ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการอบรมครูคณิตศาสตร์เป็นประจำ เพื่อเป็นการส่งมอบความรู้ระดับที่สูงขึ้นแก่ครูผู็สอน อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งในบางหลักสูตร จะมีการเชื่อมโยงกับการสะสมหน่วยกิตล่วงหน้าในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับการอบรมในครั้งต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่แฟนเพจภาควิชาคณิตศาสตร์ หรือเว็บไซต์ภาควิชาคณิตศาสตร์ต่อไป
  วันที่ 9 เม.ย. 2567


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280