Gifted Math


ประกาศคะแนน Gifted Math ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566


ประกาศคะแนน Gifted Math ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
รายการเอกสาร Download
1 คะแนนสถิติ Gifted 2567.xlsx

  วันที่ 5 มี.ค. 2567


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280