ข่าวรับสมัครนักศึกษา


ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (รอบที่ 2)ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาคการศึกษาที่ 1/2567 รอบที่ 2
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูล และสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2567
โดยทำการสมัครผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.cmu.ac.th
 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567
 
ข้อมูลรายละเอียดการเปิดรับสมัคร
 
หลักสูตรระดับปริญญาโท
คณิตศาสตร์ : แบบ 2 ภาคปกติ
คณิตศาสตร์ประยุกต์ : แบบ 2 ภาคปกติ
การสอนคณิตศาสตร์ : แบบ 2 ภาคปกติ | แบบ 2 ภาคพิเศษ | แบบ 3 ภาคปกติ | แบบ 3 ภาคพิเศษ
 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก  (International Program) : คณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์)
แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท ภาคปกติ | แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท ภาคปกติ | แบบ 2.2 ฐานปริญญาตรี ภาคปกติแบบ 1.2 ฐานปริญญาตรี ภาคปกติ

 
รายการเอกสาร Download
1 2023 R2GradMaths Poster.pdf

  วันที่ 8 ก.พ. 2567


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280