กิจกรรมภาควิชา


งานแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 58ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 57 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เนื่องในโอกาสพิธีมอบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 58 วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567
 
ภายในงาน มีการจัดการต้อนรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต โดยมีการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ เส้นทางอาชีพ กิจกรรมหลังจากสำเร็จการศึกษา รวมถึงการกล่าวให้โอวาทโดยคณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ จากนั้นมีการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตร่วมกัน และเปิดโอกาสให้บัณฑิตได้ถ่ายภาพร่วมกับเพื่อนบัณฑิต และอาจารย์ภาควิชาตามอัธยาศัยโดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 -2566 เข้าร่วมกิจกรรม
  
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างบัณฑิต คณาจารย์ และสถานศึกษา อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในอนาคตต่อไป
  วันที่ 2 ก.พ. 2567


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280