ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ


โครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร เวกเตอร์และแคลคูลัสภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตร "เวกเตอร์และแคลคูลัส"

จัดอบรมแบบ On-site ในระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2567 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายการเอกสาร Download
1 Poster อบรมครูเวกเตอร์แคลคูลัส.pdf
2 จดหมายประชาสัมพันธ์และโครงการอบรม.pdf
3 4-หนังสือประชาสัมพันธ์ N.pdf
4 ประกาศรายชื่ออบรมครู67.pdf

  วันที่ 2 ก.พ. 2567


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280