กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (Math Science CMU FORUM) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (Math Science CMU FORUM)
(เป็นโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Series FORUM)
ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ ห้องบรรยาย MB2211 (Slope) ภาควิชาคณิตศาสตร์
 
โดย 
รศ. ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์  
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
ในหัวข้อ 
เทคนิคการนำเสนอและการพัฒนาบุคลิกภาพ
 
ทั้งนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรของภาควิชา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นอกเหนือจากประเด็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ ได้รับฟังความรู้ที่น่าสนใจ ภายใต้บรรยากาศอย่างเป็นกันเอง และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการศึกษาต่อแก่นักศึกษา  จึงขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว
 
ดูรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ที่นี่
 
หมายเหตุ Forum series จะแตกต่างจาก Colloquium series โดยสัมมนาซีรีส์ Forum เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องทั่วไปที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและบุคลากรของภาควิชา โดยไม่ได้เป็นหัวข้อทางคณิตศาสตร์
  วันที่ 29 ม.ค. 2567


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280