Gifted Math


ประกาศคะแนน Gifted Math ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

รายการเอกสาร Download
1 คะแนนนักเรียน ม.4 GM 2-66 ครั้งที่ 2.xlsx
2 คะแนน Calculus2-ม.5-GM-2-66.xlsx

  วันที่ 23 ม.ค. 2567


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280