กิจกรรมภาควิชา


งานทำบุญตักบาตร ภาควิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2567ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานทำบุญตักบาตรภาควิชาคณิตศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการเรียน การปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในภาควิชาคณิตศาสตร์

ภายในงาน มีกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรแก่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป การทำบุญประจำปี การมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติประจำปี การมอบรางวัลแก่คณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดี และการให้โอวาทแก่อาจารย์ โดยอาจารย์ผู้อาวุโสของภาควิชา และหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี อันจะนำมาซึ่งความผูกพันกับภาควิชา เพื่อเป็นหนึ่งในพลังประสานในการพัฒนาภาควิชาต่อไปในอนาคต

 

  วันที่ 11 ม.ค. 2567


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280