โอลิมปิกวิชาการ


ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาคณิตศาสตร์ โดย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ในระหว่างวันที่ 12 - 23 มีนาคม 2565 โดยมีนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้าค่าย 1 จากโรงเรียนมัธยมในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 70 คน
 
การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ได้ดำเนินการจัดการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และได้จัดการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่ค่าย 2 ในรูปแบบ Onsite  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยมีการมอบเกียรติบัตรการเข้าค่าย 1 ในโอกาสเดียวกันนี้ ทั้งนี้ การจัดการสอบดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการอย่างสม่ำเสมอ ตามพันธกิจของภาควิชาที่ให้การบริการวิชาการทางคณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งมอบประสบการณ์และสร้างเครือข่ายร่วมกับนักเรียนที่มีความสนใจด้านคณิตศาสตร์ต่อไป
  วันที่ 23 มี.ค. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280