ผู้ประสานงานประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน รศ.ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา
ประธานอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ โพธิ
ฝ่ายเลขานุการ (ประสานงานศูนย์ สอวน.) คุณพร พรหมมหาราช

 

ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.เป็นหญิง โรจนกุล
ประธานอนุกรรมการฝ่ายพิธีการและต้อนรับ รศ.ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล
ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ผศ.ดร.ศุภณัฐ ชัยดี
ประธานอนุกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ ผศ.ดร.ธงชัย ดำรงโภคภัณฑ์
ประธานอนุกรรมการฝ่ายทัศนศึกษา ผศ.ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
ประธานอนุกรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม จัดเลี้ยงและสวัสดิการ รศ.ดร.วรรณศิริ วรรณสิทธิ์
ประธานอนุกรรมการฝ่ายการเงินและพัสด ผศ.ดร.ปรียานุช โหนแหยม
ประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุน ผศ.ดร.ณัฐวัชร์ สนธิชัย

ติดต่อเรา

Follow Us