เกี่ยวกับ TMO


           สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(มูลนิธิ สอวน.) ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการมุ่งส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้มีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งเป็นการพัฒนามาตรฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับนานาชาติสาขาต่าง ๆ อีกทั้งมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษายังมีวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่ง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขยายผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการไปสู่ นักเรียน ครู และผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งช่วยพัฒนามาตรฐานการศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียน มูลนิธิ สอวน. จึงได้จัดให้มีศูนย์อบรม สอวน. ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตามพระราชดำริขององค์ประธาน สอวน. และจัดให้มีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ.2543 จนถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมมากขึ้น ในการเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ

           โดยทางมูลนิธิ สอวน. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค จำนวน11 แห่ง และโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 6 โรงเรียน เป็นศูนย์ สอวน. เพื่อดำเนินการอบรมและเตรียมความพร้อม รวมทั้งคัดเลือกนักเรียนเข้าไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ตลอดจนเตรียมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพ และมีความพร้อมที่จะช่วยพัฒนา การเรียนการสอนของโรงเรียน โดยการดำเนินการ ที่ผ่านมา มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ สอวน. คือ สามารถคัดเลือกนักเรียนจากศูนย์ สอวน. ไปเป็นตัวแทนแข่งขันโอลิมปิกระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้พัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพของครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

           สำหรับสาขาคณิตศาสตร์ นับเป็นสาขาแรกที่ประเทศไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ ( International Mathematical Olympiad: IMO )ในปี พ.ศ 2532 ส่วนการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ จัดครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2547 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างผู้แทนจากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ โดยเลียนแบบการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ การจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติได้ดำเนินการมาทั้งสิ้น 20 ครั้ง และมหาวิทยาลัย - โรงเรียนในโครงการได้เวียนกันเป็นเจ้าภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์การจัดงาน

  1. เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนาหลักสูตร และมาตรฐานของระบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของประเทศ
  2. เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกิดความรักและสนใจที่จะมุ่งเน้นศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ หรือศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษา จนอาจประกอบอาชีพนักวิจัยทางคณิตศาสตร์ในอนาคต
  3. เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่เข้าอบรมวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นตัวแทนจากศูนย์ สอวน. ทั้ง 16 ศูนย์ ทั่วประเทศ ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในรอบต่อไป
  4. เพื่อให้คณาจารย์จากศูนย์ สอวน. ทุกศูนย์มีประสบการณ์ร่วมกันในการเข้าร่วมจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งสามารถนำไปใช้ปรับปรุงการสอน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการอบรมทางวิชาการในสาขาคณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น
  5. เพื่อสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางความคิดของนักเรียน ตัวแทนครูจากโรงเรียน และ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. สามารถกระตุ้นให้มีการพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ และมาตรฐานของระบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของประเทศ
  2. สามารถทำให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเกิดความรัก และสนใจที่จะมุ่งเน้นศึกษาทางคณิตศาสตร์ในระดับสูงขึ้นไป จนสามารถประกอบอาชีพนักวิจัยทางคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่ใช้คณิตศาสตร์ในอนาคตได้

ลำดับการจัดการแข่งขัน TMO ครั้งที่ 1 - 20
รวบรวมข้อมูลจาก http://tmo20.rajsima.ac.th/history.php

ครั้งที่ ช่วงเวลาจัดงาน ชื่ออย่างเป็นทางการ ตราสัญลักษณ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
20 10 - 14 พฤษภาคม 2566 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 The 20th Thailand Mathematical Olympiad โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
19 13 - 17 มิถุนายน 2565 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 The 19th Thailand Mathematical Olympiad โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
18 26 - 30 พฤศจิกายน 2564 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 The 18th Thailand Mathematical Olympiad มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
17 5 - 9 ธันวาคม 2563 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 The 17th Thailand Mathematical Olympiad มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - โรงเรียนโยธินบูรณะ
16 18 - 22 พฤษภาคม 2562 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 The 16th Thailand Mathematical Olympiad มหาวิทยาลัยศิลปากร
15 5 - 9 พฤษภาคม 2561 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 The 15th Thailand Mathematical Olympiad โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
14 10 - 14 พฤษภาคม 2560 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 The 14th Thailand Mathematical Olympiad มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13 16 - 20 พฤษภาคม 2559 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 The 13th Thailand Mathematical Olympiad มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
12 10-14 มิถุนายน 2558 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12 The 12th Thailand Mathematical Olympiad มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11 1-5 มิถุนายน 2557 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11 The 11th Thailand Mathematical Olympiad มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 13-17 พฤษภาคม 2556 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10 The 10th Thailand Mathematical Olympiad มหาวิทยาลัยบูรพา
9 14-18 พฤษภาคม 2555 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9 The 9th Thailand Mathematical Olympiad มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 2-6 พฤษภาคม 2554 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8 The 8th Thailand Mathematical Olympiad มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 26-30 เมษายน 2553 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7 The 7th Thailand Mathematical Olympiad มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 26-30 เมษายน 2552 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 6 The 6th Thailand Mathematical Olympiad โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
5 4-9 พฤษภาคม 2551 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 5 The Fifth POSN Mathematica Olympiad โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
4 4-9 พฤษภาคม 2550 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 4 The Fourth POSN Mathematica Olympiad โรงเรียนเตรียมทหาร
3 8-12 พฤษภาคม 2549 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 3 The Third POSN Mathematica Olympiad มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 2-6 พฤษภาคม 2548 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 2 The Second POSN Mathematica Olympiad มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1 พฤษภาคม 2547 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 The First Thai Mathematical Olympiad มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อเรา

Follow Us