กระบวนวิชา 206112 : แคลคูลัส 2

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนสู่เว็บไซต์ของกระบวนวิชา 206112 โดย #Team206112

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชา 206112 สำหรับทุกตอนเรียน ขอให้นักศึกษาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Last updated : Monday 6 November 2023

 

FanpageCalculus 2061112
YouTube Channel: Calculus2061112

ข้อมูลประจำภาคการศึกษา 2/2566

·         ประมวลรายวิชาและข้อตกลง ประจำภาคการศึกษา 2/2566 ที่นี่


การวัดและการประเมินผล

 

การเก็บคะแนน

รายละเอียด

1. การสอบกลางภาคเรียน 45 %

กำหนดสอบ วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.30 – 18.30 น.

2. การสอบปลายภาคเรียน 45 %

กำหนดสอบ วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 – 15.00 น.

3. คะแนนการบ้าน 10 %

การบาน 10 ครั้ง ครั้งละ 1 % โดยคิดคะแนนตามระดับความละเอียดถูกตองของเนื้องาน

• ส่งการบ้านหลังเวลาที่กำหนด ไม่ได้คะแนน

 

หมายเหตุ หากนักศึกษาทำคะแนนรวมได้ 35% ขึ้นไป จะไม่ได้เกรด F

 

หนังสืออ้างอิง

รายการ

แหล่งที่มา

1.       Worksheet: Calculus 206112 (2019 Edition) โดยอางอิงมาจาก 3.

ดาวน์โหลด เอกสาร

ดาวนโหลดไดที่เว็บไซตกระบวนวิชา / MS Team

2.       แคลคูลัส 2 (206112) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน

3.       Anton, H., Bivens, I., Davis, S., Calculus, 10th edition, John Wiley & Sons, Inc, 2009.

ยืมไดจากหองสมุดคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (อาคาร SCB 1 ชั้น 2)

 

 

 

·         ข้อตกลงร่วมกัน

·         นักศึกษาจะต้องเข้าสอบทั้งกลางภาคและปลายภาค ถ้าขาดสอบครั้งใดครั้งหนึ่งจะได้ F ขาดสอบ (ยกเว้นกรณีถอนกระบวนวิชาแล้ว)

·         นักศึกษาต้องทำการตรวจสอบว่า เวลาเรียนและเวลาสอบชนกับกระบวนวิชาอื่นหรือไม่ ทั้งนี้ ทางคณาจารย์ผู้สอนจะไม่มีการเลื่อนการสอบหรือจัดสอบให้ในกรณีพิเศษสำหรับนักศึกษาที่มีตารางสอบชนกับกระบวนวิชาอื่น

 

 

ผู้สอน และข้อมูลประจำ Section (การติดต่อสื่อสารแต่ละตอนเรียน ให้ใช้ Microsoft Teams ประจำตอนเรียน)              * ผู้ประสานงานกระบวนวิชา

 

 

 

ตอนเรียน

วัน – เวลาเรียน

ห้องเรียน

ผู้สอน

E-Mail

001

MTh 08.00 –09.30

SCB1100

ผศ. ดร.สมลักษณ์ อุตุดี* (อ.พี่ต่าย/มี๊ต่าย)

Somluck Outudee

somlak.u@cmu.ac.th

MB2308I

002

MTh 11.00 – 12.30

SCB2100

ผศ. ดร.เฉลิมพล บุญปก (อ.พี่พล)

Chalermpon Bunpog

bchalempon@gmail.com

MB2308F

003

TuF 09.30 – 11.00

SCB3100

ผศ. ดร.ปรียานุช โหนแหยม (อ.พี่ปลา) Preeyanuch Honyam

preeyanuch.h@cmu.ac.th

MB2207

 

 

 

เอกสารต่างๆ ที่อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน

·         เรียนแคลคูลัสอย่างไรให้สำเร็จ เรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็คิดว่ารู้ โดย ผศ.ดร.ธีรนุช บุนนาค Download Here

สำหรับแบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค นักศึกษาสามารถให้อาจารย์ประจำตอนเรียนตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกหัดที่นักศึกษาทำได้ โดยจะไม่มีการอัพโหลดเฉลยครบทุกชุด

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทในเอกสารประกอบการสอน จัดทำโดยนักศึกษาปริญญาโท – เอก (TA)

o   ชุดที่ 1

o   ชุดที่ 2

o   ชุดที่ 3.1

o   ชุดที่ 3.2

แบบฝึกหัดสำหรับทบทวนก่อนสอบกลางภาค

·         แบบฝึกหัดเพิ่มเติม 

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 1

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 2

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 3

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 4

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 5

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 6 [เฉลย]

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 7 (ใหม่ล่าสุด) [เฉลย]

 

 

แบบฝึกหัดสำหรับทบทวนก่อนสอบปลายภาค

·         แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 1 [เฉลย]

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 2

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 3 [เฉลย]

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 4 [เฉลย]

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 5 [เฉลย]

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 6

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบปลายภาค ชุดที่ 7 (ใหม่ล่าสุด) [เฉลย]

 

 

 

สื่อการสอ

·         สื่อการสอนเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง ภาควิชาคณิตศาสตร์