cover

กระบวนวิชา 206112 : แคลคูลัส 2

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนสู่เว็บไซต์ของกระบวนวิชา 206112 โดย #Team206112

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชา 206112 สำหรับทุกตอนเรียน ขอให้นักศึกษาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

Fanpage: Calculus 206112

ข้อมูลประจำภาคการศึกษา 2/2562

·         ประมวลรายวิชาและข้อตกลง ประจำภาคการศึกษา 2/2562 ที่นี่


การวัดและการประเมินผล

1.       การสอบกลางภาคเรียน                 50 %

กำหนดสอบ        วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 15.30 – 18.30 น.

2.       การสอบปลายภาคเรียน                 50 %  

กำหนดสอบ        วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 12.00 – 15.00 น.

 

หนังสืออ้างอิง

รายการ

แหล่งที่มา

1.       Worksheet Series:  Calculus 206112 (2019 Edition) โดยอ้างอิงมาจาก 2.

จำหน่ายที่ห้องขายหนังสือ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา

2.       Anton, H., Bivens, I., Davis, S., Calculus, 10th edition, John Wiley & Sons, Inc, 2009.

ยืมได้จากห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.       แคลคูลัส 2 (206112) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จำหน่ายที่ห้องขายหนังสือ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา

·         ข้อตกลงร่วมกัน

·         นักศึกษาจะต้องเข้าสอบทั้งกลางภาคและปลายภาค ถ้าขาดสอบครั้งใดครั้งหนึ่งจะได้ F ขาดสอบ (ยกเว้นกรณีถอนกระบวนวิชาแล้ว)

·         นักศึกษาต้องทำการตรวจสอบว่า เวลาเรียนและเวลาสอบชนกับกระบวนวิชาอื่นหรือไม่ ทั้งนี้ ทางคณาจารย์ผู้สอนจะไม่มีการเลื่อนการสอบหรือจัดสอบให้ในกรณีพิเศษสำหรับนักศึกษาที่มีตารางสอบชนกับกระบวนวิชาอื่น

 

ผู้สอน และข้อมูลประจำ Section (คลิกที่เลขตอนเรียนเพื่อไปยังเว็บไซต์ของผู้สอนแต่ละท่าน)              * ผู้ประสานงานกระบวนวิชา

 

ตอนเรียน

วัน – เวลาเรียน

ห้องเรียน

ผู้สอน

ห้องพัก

E-Mail

001

MTh 08.00 – 09.30

SCB1100

ผศ.ดร.สมลักษณ์ อุตุดี*

MB2308

outudee@gmail.com

002

MTh 11.00 – 12.30

SCB2100

อ.ดร.ปรียานุช โหนแหยม

MB2207

preeyanuch.h@cmu.ac.th

003

MTh 11.00 – 12.30

CB1320

ผศ.ดร.วรพงศ์ ฟูปินวงศ์

MB2307

g4865050@hotmail.com

004

TuF 09.30 – 11.00

MB2211

อ.ดร.อัญชลี เข็มเพ็ชร์

MB2205

anchalee.k@cmu.ac.th         

005

TuF 09.30 – 11.00

MB2111

อ.ดร.ศุภณัฐ ชัยดี

MB2309

supanut.c@cmu.ac.th

 

เอกสารต่างๆ ที่อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน

·         เรียนแคลคูลัสอย่างไรให้สำเร็จ เรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็คิดว่ารู้ โดย ผศ.ดร.ธีรนุช บุนนาค Download Here

สำหรับแบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค นักศึกษาสามารถให้อาจารย์ประจำตอนเรียนตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกหัดที่นักศึกษาทำได้ โดยจะไม่มีการอัพโหลดเฉลย

แบบฝึกหัดสำหรับทบทวนก่อนสอบกลางภาค

·         แบบฝึกหัดเสริม

·         แบบฝึกหัดเสริม เรื่อง ฟังก์ชันหลายตัวแปรและกราฟของฟังก์ชันหลายตัวแปร

·         แบบฝึกหัดเสริม เรื่อง อนุพันธ์ย่อย

·         แบบฝึกหัดเสริม เรื่อง กฎลูกโซ่

·         แบบฝึกหัดเสริม เรื่อง ดิฟเฟอเรนเชียลรวม

·         แบบฝึกหัดเสริม เรื่อง ค่าสุดขีดสัมพัทธ์ – สัมบูรณ์

·         แบบฝึกหัดระคน เพื่อทบทวนก่อนสอบกลางภาค 

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 1

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 2

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 3

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 4

 

แบบฝึกหัดสำหรับทบทวนก่อนสอบปลายภาค

·         แบบฝึกหัดระคน เพื่อทบทวนก่อนสอบปลายภาค 

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 1

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 2

·         แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค ชุดที่ 3

 

สื่อการสอน โดย ภาควิชาคณิตศาสตร์ (ต้องใช้ flash player ในการเล่น)

·         สื่อการสอน เรื่อง กราฟในสองมิติและสามมิติ

·         สื่อการสอน เรื่อง อินทิกรัลสองชั้น

 

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการดูกราฟสามมิติ ขอแนะนำโปรแกรม GeoGebra

GGB

·       ดาวน์โหลดได้ฟรีที่ https://www.geogebra.org/ หรือ App Store

·       ใช้งานได้ทุก platform (iPad : iOS, Android, PC, MAC