กระบวนวิชา 206499

การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook Page: https://www.facebook.com/Math499

 

หน้าหลัก

คู่มือการค้นคว้าอิสระ

กำหนดการ

Download/Upload

แบบยื่นแสดงความจำนง

ตัวอย่าง

 

 

ประกาศสำหรับปีการศึกษา 2566

 

กำหนดการภาคการเรียนที่ 2/2566

 

 

 

กำหนดการประจำปีการศึกษา 2566

 

กำหนดการ 66

 

 

แบบสำรวจการวางแผนลงทะเบียน

กระบวนวิชา 206499 การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 2566


OhWFn

 

 

กำหนดการภาคการเรียนที่ 1/2566

 

กำหนดการ 66-1

 

 

ตารางกิจกรรมเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ เทอม 1/2566

 

ตารางเสนอผลงาน66-1

 

 

 

 

 

 

 

 

Last updated: 3 กรกฎาคม 2566