กระบวนวิชา 206499

การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)

                                               

หน้าหลัก

คู่มือ (ปี 2565)

กำหนดการ

Download/Upload

แบบยื่นแสดงความจำนง

ตัวอย่าง

 

 

·      ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของหัวข้อ ที่นี่

 

 

 

Download เอกสาร

แบบยื่นแสดงความจำนงทำการค้นคว้าอิสระและลงทะเบียนกระบวนวิชา 206499

ใบแต่งตั้งกรรมการสอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upload แบบยื่นแสดงความจำนงทำการค้นคว้าอิสระ ภาคฤดูร้อน/2565

Upload ไฟล์แบบยื่นแสดงความจำนงทำการค้นคว้าอิสระ (ไฟล์ PDF) ที่พิมพ์กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

พร้อมลายเซ็นนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 499 และอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป

โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า “แบบยื่นความจำนง620510xxx.pdf” (แบบยื่นความจำนง+รหัสนักศึกษา)

ที่ link นี้