เลือก Research Field

ลำดับ ชื่อ Research Field
1 รศ. ดร.จูลิน ลิคะสิริ Optimization , Discrete Mathematics, Computational Mathematics
2 ผศ. ดร.ธีรนุช บุนนาค Optimization , Mathematical Modeling, Computational Mathematics
3 รศ. ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ Optimization , Computational Mathematics
4 รศ. ดร.มรกต เก็บเจริญ Optimization , Mathematical Modeling, Computational Mathematics
5 ผศ. ดร.ปิยฉัตร ศรีประทักษ์ Optimization , Discrete Mathematics
6 ผศ. ดร.สุทธิดา วงศ์แก้ว Optimization , Mathematical Modeling, Computational Mathematics
7 ผศ. ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง Optimization , Discrete Mathematics, Computational Mathematics
8 ผศ. ดร.ณัฐพล พลอยมะกล่ำ Optimization , Mathematical Modeling, Computational Mathematics
9 ผศ. ดร.ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ Optimization , Mathematical Modeling, Computational Mathematics, Analysis

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280