กิจกรรม ป.ตรี


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 61 สาขาคณิตศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 61 สาขาคณิตศาสตร์ ณ Alpine Golf Resort Chiang Mai ระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันก่อนสำเร็จการศึกษา สะท้อนตนเองก่อนสำเร็จการศึกษา รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่ภาควิชาในประเด็นต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาภาควิชาคณิตศาสตร์ในอนาคต
 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประกอบด้วย การกล่าวให้โอวาทโดยอาจารย์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การประเมินตนเอง การประเมินและให้ข้อเสนอแนะแก่ทางหลักสูตรและภาควิชา โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่า ซึ่งจะได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาควิชาในอนาคต
  วันที่ 12 ก.พ. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280