กิจกรรม ป.ตรี


กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับ Post-COVID ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเรียนรู้และชดเชยทักษะเชิงปฏิบัติการ และทักษะชีวิตภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับ Post-COVID ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเรียนรู้และชดเชยทักษะเชิงปฏิบัติการ และทักษะชีวิต ซึ่งทักษะบางประการของนักศึกษาอาจไม่ครบถ้วน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ภายใต้ชุดกิจกรรม
"โครงการสร้างเสริมทักษะการทำงานร่วมกันพร้อมนำเสนอแบบคนรุ่นใหม่" ผ่านระบบออนไลน์
 
โดยมีการจัดกิจกรรมย่อย จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่
 
ครั้งที่ 1 กิจกรรมการเสวนา "รวมทริค พิชิตใจ สู่เส้นทาง เปิดใจเธอ" เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเข้าสังคม และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณวุฒิชัย มีซอง และ คุณกฤษราภรณ์ ณ ลำพูน
 
ครั้งที่ 2 กิจกรรม การอบรมการสร้างสื่อการนำเสนอแบบคนรุ่นใหม่ โดยโปรแกรม CANVA เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีวิทยากร คือ ผศ.ดร.ณัฐวัชร์ สนธิชัย
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติพร้อมทั้งด้านวิชาการ และด้านทักษะต่าง ๆ รวมถึงทักษะชีวิต ผ่านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กำลังเกิดขึ้น และคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
  วันที่ 9 ก.พ. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280