ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม


โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้คณิตศาสตร์สำหรับครูคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ภาควิชาตณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยการสนับสนุนจาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญครูคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการอบรมเพิ่มพูนความรู้คณิตศาสตร์ ในหัวข้อ
 
"คณิตศาสตร์กับวิทยาการข้อมูล"
 
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom ในระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2565 
ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์
https://cmu.to/MathDSCITraining
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2565 รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 50 ท่าน
 
โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่
ทั้งนี้ ผู้สมัคร 20 ท่านแรก จะได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนจาก ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายภาคเหนือ โครงการ Super AI Engineer โดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
  วันที่ 22 ก.พ. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280