บุคลากร-นักศึกษาที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2565ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบน วงศ์สายใจ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ
 
"ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2565"
 
โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 30โครงการที่ได้รับการคัดเลือก จากข้อเสนอโครงการทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ทุนวิจัยดังกล่าว เป็นทุนวิจัยที่สนับสนุนแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง ให้ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพและความถนัดที่มีอยู่ เพื่อให้ผลิตผลงานที่มีศักยภาพเชิงวิชาการหรือผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์มีการทำวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามความถนัดและความสนใจ ทั้งด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และงานวิจัยพหุวิทยาการอย่างเข้มแข็งและหลากหลาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ สู่การผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานและตลาดวิชาการที่มีศักยภาพสูงต่อไป
  วันที่ 24 ม.ค. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280