ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับความอนุเคราะห์เวชภัณฑ์ยาจากโรงพยาบาลหริภุญชัย ราม จ.ลำพูนภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณโรงพยาบาลหริภุญชัย ราม จังหวัดลำพูน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบเวชภัณฑ์ยา เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำหรับนักศึกษาเอกคณิตศาสตร์ทุกชั้นปี

ได้รับเกียรติจากนายแพทย์วัชระ สนธิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย เมมโมเรียล และนายแพทย์ณัฐพล สนธิชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหริภุญชัย ราม ในการมอบเวชภัณฑ์ยา โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวัชร์ สนธิชัย ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และตัวแทนนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์รับมอบ ณ โรงพยาบาลหริภุญชัย ราม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

  วันที่ 23 ม.ค. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280