กิจกรรมภาควิชา


งานแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 55ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 55 เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 55 วันที่ 14 มกราคม 2564

ภายในงาน มีการจัดการต้อนรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต โดยมีการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ เส้นทางอาชีพ กิจกรรมหลังจากสำเร็จการศึกษา รวมถึงการกล่าวให้โอวาทโดยคณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ จากนั้นมีการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตร่วมกัน และเปิดโอกาสให้บัณฑิตได้ถ่ายภาพร่วมกับเพื่อนบัณฑิต และอาจารย์ภาควิชาตามอัธยาศัยโดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 -2563 เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุุกปี เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างบัณฑิต คณาจารย์ และสถานศึกษา อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในอนาคตต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ต่อไปนี้

กล้องที่ 1 | กล้องที่ 2 | กล้องที่ 3 | กล้องที่ 4

  วันที่ 12 ม.ค. 2565


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280