บุคลากร

Mathematics Staff

หัวหน้าภาควิชา

Head of Department

ผศ.ดร.  ธนะศักดิ์  หมวกทองหลาง

Thanasak  Mouktonglang

Phone: 101 

Email: thanasak.m@cmu.ac.th          

รองหัวหน้าภาควิชา

Deputy chief of Department

ผศ.ดร.  ณัฐกร  สุคันธมาลา

Nattakorn  Sukantamala

Phone: 114 

Email: nattakorn.s@cmu.ac.th          

ผู้บริหาร

Administrator

ผศ.ดร.  ภาคภูมิ  เพ็ชรประดับ

Parkpoom  Phetpradap

Phone: 160 

Email: parkpoom.phetpradap@cmu.ac.th          

ผศ.ดร.  สมชาย  ศรียาบ

Somchai  Sriyab

Phone: 116 

Email: somchai.sriyab@gmail.com          

ผศ.ดร.  ธงชัย  ดำรงโภคภัณฑ์

Thongchai  Dumrongpokaphan

Phone: 131 

Email: tcd43@hotmail.com          

รศ.ดร.  บัญชา  ปัญญานาค

Bancha  Panyanak

Phone: 134 

Email: bpanyanak@yahoo.com          

อ.ดร.  ปรียานุช  โหนแหยม

Preeyanuch  Honyam

Phone: 158 

Email: preeyanuch.h@cmu.ac.th          

อ.ดร.  ธีระพงษ์  สุขสำราญ

Teerapong  Suksumran

Phone: 127 

Email: teerapong.suksumran@cmu.ac.th          

คณาจารย์

Lecturers

ศ.ดร.  สุเทพ  สวนใต้

Suthep  Suantai

Phone: 138 

Email: suthep.s@cmu.ac.th          

ศ.ดร.  วิเทศ  ลงกานี

Vites  Longani

Phone: 125 

Email:           

ศ.  จินตนา  แสนวงศ์

Jintana  Sanwong

Phone: 122 

Email: jintana.s@cmu.ac.th          

รศ.ดร.  จูลิน  ลิคะสิริ

Chulin  Likasiri

Phone: 110 

Email: julin.likasiri@gmail.com          

รศ.ดร.  ปิยะพงศ์  เนียมทรัพย์

Piyapong  Niamsup

Phone: 137 

Email: piyapong.n@cmu.ac.th          

รศ.ดร.  ปฤษณา  กลับอุดม

Prisana  Glub-Udom

Phone: 112 

Email: aqpoint@gmail.com          

รศ.ดร.  สรศักดิ์  ลี้รัตนาวลี

Sorasak  Leeratanavalee

Phone: 136 

Email: sorasak.l@cmu.ac.th          

ผศ.ดร.  เฉลิมพล  บุญปก

Asst. Prof. Dr. Chalermpon  Bunpog

Phone: 149 

Email: bchalempon@gmail.com          

ผศ.ดร.  อรรถพล  แก้วขาว

Attapol  Kaewkhao

Phone: 126 

Email: akaewkhao@yahoo.com          

ผศ.ดร.  ธีรนุช  บุนนาค

Dhiranuch  Bunnag

Phone: 109 

Email: dhiranuch@yahoo.com          

ผศ.ดร.  หทัยรัตน์  ยิ่งทวีสิทธิกุล

Hatairat  Yingtaweesittikul

Phone: 152 

Email: h_yingtawee@hotmail.com          

ผศ.ดร.  กัญญุตา  ภู่ชินาพันธุ์

Kanyuta  Poochinapan

Phone: 151 

Email: kanyuta@hotmail.com          

ผศ.ดร.  มรกต  เก็บเจริญ

Morrakot  Khebchareon

Phone: 118 

Email: mkhebcha@gmail.com          

ผศ.ดร.  ภักดี  เจริญสวรรค์

Phakdi  Charoensawan

Phone: 146 

Email: chocobomovie@hotmail.com          

ผศ.ดร.  ปรารถนา  ใจผ่อง

Pradthana  Jaipong

Phone: 128 

Email: pradthana.j@cmu.ac.th          

ผศ.ดร.  รุจิรา  อุ่นเจริญ

Rujira  Ouncharoen

Phone: 131 

Email: rujira.o@cmu.ac.th          

ผศ.ดร.  สันติ  ทาเสนา

Santi  Tasena

Phone: 164 

Email: santi.tasena@cmu.ac.th          

ผศ.ดร.  สายัญ  ปันมา

Sayan  Panma

Phone: 148 

Email: panmayan@yahoo.com          

ผศ.ดร.  สมลักษณ์  อุตุดี

Somlak  Utudee

Phone: 109 

Email: outudee@gmail.com          

ผศ.ดร.  ธเนศร์  โรจน์ศิรพิศาล

Thaned  Rojsiraphisal

Phone: 117 

Email: thaned@gmail.com          

ผศ.ดร.  วารุนันท์  อินถาก้อน

Warunun  Inthakon

Phone: 150 

Email: w_inthakon@hotmail.com          

ผศ.ดร.  วรพงศ์  ฟูปินวงศ์

Worapong  Fupinwong

Phone: 130 

Email: g4865050@hotmail.com          

ดร.  เบน  วงศ์สายใจ

Ben  Wongsaijai

Phone:  

Email: Ben.wongsaijai@gmail.com          

ผศ.ดร.  ชัยพร  ตั้งทอง

Chaiporn  Thangthong

Phone: 147 

Email: cthangthong@hotmail.com          

ผศ.ดร.  กมลวรรณ  ก่อเจริญ

Kamonwan  Kocharoen

Phone: 154 

Email: kkocharoen@gmail.com          

ผศ.ดร.  สมภพ  มูลชัย

Sompop  Moonchai

Phone: 113 

Email: tumath@gmail.com          

อ.ดร.  อัญชลี  เข็มเพ็ชร์

Anchalee  Khemphet

Phone: 120 

Email: anchalee.k@cmu.ac.th          

อ.ดร.  อติชาต  เกตตะพันธุ์

Atichart  Kettapun

Phone: 108 

Email: kettapun@gmail.com          

อ.ดร.  เอกชัย  ทวินันท์

Ekkachai  Thawinan

Phone: 163 

Email: ekkachai.thawinan@cmu.ac.th          

อ.ดร.  กฤษฎา  สังขนันท์

Kritsada  Sangkhanan

Phone: 111 

Email: kritsada.s@cmu.ac.th          

อ.ดร.  นราวดี  ภูดลสิทธิพัฒน์

Narawadee  Phudolsitthiphat

Phone: 159 

Email: narawadee_n@hotmail.co.th          

อ.ดร.  นที  ทองศิริ

Natee  Tongsiri

Phone: 129 

Email: ืnatee.tongsiri@gmail.com          

อ.ดร.  ณัฐพล  พลอยมะกล่ำ

Nattapol  Ploymaklam

Phone: 157 

Email: nploymaklam@gmail.com          

อ.ดร.  ณัฐวัชร์  สนธิชัย

Nattawat  Sontichai

Phone: 145 

Email: nuttawat.s@cmu.ac.th          

อ.ดร.  นวินดา  ฉัตรสกุลพรหม

Nawinda  Chutsagulprom

Phone: 125 

Email: nawinda.chuts@cmu.ac.th          

อ.ดร.  เป็นหญิง  โรจนกุล

Penying  Rochanakul

Phone: 153 

Email: rochanakul.penying@gmail.com          

อ.ดร.  ภรัณยู  จันทร

Pharunyou  Chanthorn

Phone: 165 

Email: shaqXshaq@gmail.com          

อ.ดร.  ปิยฉัตร  ศรีประทักษ์

Piyashat  Sripratak

Phone: 155 

Email: psripratak@gmail.com          

อ.ดร.  ศุภลักษณ์  โพธิ

Supaluk  Phothi

Phone: 119 

Email: sphothi@gmail.com          

อ.ดร.  ศุภณัฐ  ชัยดี

Supanut  Chaidee

Phone: 137 

Email: supanut.c@cmu.ac.th          

อ.ดร.  สุปรีดี  แดงสกุล

Supreedee  Dangskul

Phone: 135 

Email: supreedee.dangskul@cmu.ac.th          

อ.ดร.  สุทธิดา  วงศ์แก้ว

Suttida  Wongkaew

Phone: 124 

Email: suttida.wongkaew@cmu.ac.th          

อ.ดร.  ธนดล  ชาวบ้านเกาะ

Tanadon  Chaobankoh

Phone: 156 

Email: chaobankoh@gmail.com          

อ.ดร.  ธีรนุช  สืบเจริญ

Teeranush  Suebcharoen

Phone: 161 

Email: teeranush.s@gmail.com          

อ.ดร.  วรรณศิริ  วรรณสิทธิ์

Wannasiri  Wannasit

Phone: 162 

Email: wannasiri.w@cmu.ac.th          

อ.ดร.  วัชรีพันธุ์  อติพลรัตน์

Watchareepan  Atiponrat

Phone: 121 

Email: watchareepan.a@cmu.ac.th          

เจ้าหน้าที่

Staff

นาย  อำนาจ  ริมพนัสสัก

Amnat  Rimphanatsak

Phone: 133 

Email: amnat.r@cmu.ac.th          

นางสาว  ณัฐนันท์  ดวงคำ

Natthanan  Doungkham

Phone: 106 

Email: homhom.ab@gmail.com          

นาย  นิพนธ์  กิตติปภัสสร

Nipon  Kittipapasson

Phone: 144 

Email: hello.nipon@gmail.com          

นาง  ปารณีย์  กันทวี

Praranee  Kantawee

Phone: 104 

Email: paranee.k@cmu.ac.th          

นาง  ฐิติมาพร  ปู่ด้วง

Thitimaporn  Pooduang

Phone: 105 

Email: thitimaporn.p@cmu.ac.th          

น.ส.  ฐิติรัตน์  ทิพยมหิงษ์

Thitirat  Tippayamahing

Phone: 103 

Email: thitirat.t@cmu.ac.th          

ใส่ความเห็น