การวิจัย

  • กำหนดทิศทางการวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์ ทั้งทางด้านพื้นฐาน การประยุกต์ และการบูรณาการ
  • สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการวิจัย
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการหาแหล่งทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง
  • แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก และสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากหลักสูตร

ห้องปฏิบัติการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ

จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ


ข่าวสารงานวิจัยคณิตศาสตร์

กิจกรรมการวิจัย

งานวิจัยย้อนหลัง ฐาน scopus

ประจำปี 2013 2012 2011 2010 2009 2008

ใส่ความเห็น