รายละเอียด บุคลากร
อ.ดร. ศุภณัฐ ชัยดี

Supanut Chaidee

ห้องทำงาน / Office       MB2315
โทรภายใน / Telephone       137
อีเมล์ / Email       supanut.c@cmu.ac.th

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554
วท.ม. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556
Doctor of Mathematical Sciences, Meiji University, Japan, 2017

หัวข้องานวิจัย

Discrete and Computational Geometry
Mathematical Modeling with Geometry Approach

ผลงานตีพิมพ์

S. Chaidee and K. Sugihara (2016), Fitting Spherical Laguerre Voronoi Diagrams to Real World Tessellations Using Planar Photographic Images, J. Akiyama et al. (eds.): Discrete and Computational Geometry and Graphs (LNCS 9943), Springer, 2016, pp. 73-84., DOI:10.1007/978-3-319-48532-4_7

S. Chaidee and W. Wichiramala (2016), Optimal Partitioning of a Square : Numerical Approach, ScienceAsia 42:2, 150 – 157 (2014IF 0.347), DOI 10.2306/scienceasia1513-1874.2016.42.150

S. Chaidee and K. Sugihara (2015), Numerical Fitting of Planar Photographic Image with Spherical Voronoi Diagrams, Computer Aided Drafting, Design and Manufacturing (CADDM) 25:4, 26-31.

S. Chaidee and K. Sugihara (2016), Approximation of Fruit Skin Patterns Using Spherical Voronoi Diagram, Pattern Analysis and Applications (2015IF 1.104), DOI 10.1007/s10044-016-0534-2

S. Chaidee, P. Pakawanwong, V. Suppakitpaisarn, P. Teerasawat (2017), Interactive Land-Use Optimization Using Laguerre Voronoi Diagram with Dynamic Generating Point Allocation, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-2/W7, 2017 (ISPRS Geospatial Week 2017), pp. 1091-1098.


ใส่ความเห็น