รายละเอียด บุคลากร: : ข้อมูลส่วนตัว อ.ดร. ศุภณัฐ : :

อ.ดร. ศุภณัฐ ชัยดี

Supanut Chaidee

ห้องทำงาน / Office       MB2315
โทรภายใน / Telephone       137
อีเมล์ / Email       supanut.c@cmu.ac.th
เวบไซด์ส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขประวัติการศึกษา

แก้ไขความเชี่ยวชาญ

เพิ่มงานวิจัยอื่นๆ

ประวัติการศึกษา / Education Background

วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554
วท.ม. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556
Doctor of Mathematical Sciences, Meiji University, Japan, 2017

ความเชี่ยวชาญ / Research Area

Discrete and Computational Geometry
Mathematical Modeling with Geometry Approach

ผลงานตีพิมพ์/ Publication จำนวน
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
งานวิจัยอื่นๆ 0
งานวิจัย cmumis

S. Chaidee and K. Sugihara (2016), Fitting Spherical Laguerre Voronoi Diagrams to Real World Tessellations Using Planar Photographic Images, J. Akiyama et al. (eds.): Discrete and Computational Geometry and Graphs (LNCS 9943), Springer, 2016, pp. 73-84., DOI:10.1007/978-3-319-48532-4_7

S. Chaidee and W. Wichiramala (2016), Optimal Partitioning of a Square : Numerical Approach, ScienceAsia 42:2, 150 – 157 (2014IF 0.347), DOI 10.2306/scienceasia1513-1874.2016.42.150

S. Chaidee and K. Sugihara (2015), Numerical Fitting of Planar Photographic Image with Spherical Voronoi Diagrams, Computer Aided Drafting, Design and Manufacturing (CADDM) 25:4, 26-31.

S. Chaidee and K. Sugihara (2016), Approximation of Fruit Skin Patterns Using Spherical Voronoi Diagram, Pattern Analysis and Applications (2015IF 1.104), DOI 10.1007/s10044-016-0534-2

S. Chaidee, P. Pakawanwong, V. Suppakitpaisarn, P. Teerasawat (2017), Interactive Land-Use Optimization Using Laguerre Voronoi Diagram with Dynamic Generating Point Allocation, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-2/W7, 2017 (ISPRS Geospatial Week 2017), pp. 1091-1098.


ใส่ความเห็น