รายละเอียด บุคลากร
อ.ดร. ธีระพงษ์ สุขสำราญ

Teerapong Suksumran

ห้องทำงาน / Office       2304
โทรภายใน / Telephone       127
อีเมล์ / Email       teerapong.suksumran@cmu.ac.th

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

(2015−2016) Visiting researcher, North Dakota State University, USA
(2011-2015) Ph.D. (Mathematics), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
(2007-2010) B.S. (Mathematics), Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

หัวข้องานวิจัย

Algebra & Gyrogroup Theory

ผลงานตีพิมพ์

1) T. Suksumran and K. Wiboonton, Lagrange’s theorem for gyrogroups and the Cauchy property, Quasigroups and Related Systems 22, no.2 (2014), 283-294

2) T. Suksumran and K. Wiboonton, Isomorphism theorems for gyrogroups and L-subgyrogroups, Journal of Geometry and Symmetry in Physics 37 (2015), 67-83

3) T. Suksumran and K. Wiboonton, Einstein gyrogroup as a B-loop, Reports on Mathematical Physics 76 (2015), 63-74

4) T. Suksumran and S. Panma, On connected Cayley graphs of semigroups, Thai Journal of Mathematics 13, no. 3 (2015), 641-652

5) T. Suksumran, Gyrogroup actions: A generalization of group actions, Journal of Algebra 454 (2016), 70-91

6) T. Suksumran, Special subgroups of gyrogroups: Commutators, nuclei and radical, Mathematics Interdisciplinary Research 1 (2016), 53-68

7) T. Suksumran and A. A. Ungar, Bi-gyrogroup: The group-like structure induced by bi-decomposition of groups, Mathematics Interdisciplinary Research 1 (2016), 111-142

8) T. Suksumran, The algebra of gyrogroups: Cayley’s theorem, Lagrange’s theorem, and isomorphism theorems, Essays in Mathematics and its Applications: In Honor of Vladimir Arnold, Themistocles M. Rassias and Panos M. Pardalos (eds.), Springer (2016), 369-437

9) T. Suksumran, Involutive groups, unique 2-divisibility, and related gyrogroup structures, Journal of Algebra and Its Applications, 16 (2017), no. 5, 1750114 (22 pages)

10) T. Suksumran and A. A. Ungar, Gyrogroups and the Cauchy property, Quasigroups and Related Systems 24 no. 2 (2016), 277-286


ใส่ความเห็น