รายละเอียด บุคลากร
อ.ดร. วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์

Watchareepan Atiponrat

ห้องทำงาน / Office       MB2206
โทรภายใน / Telephone       121
อีเมล์ / Email       watchareepan.a@cmu.ac.th

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

วท.บ. เกียรตินิยม อันดับ 1 (คณิตศาสตร์) ม.เชียงใหม่, 2549

วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

Ph.D. (Mathematics), State University of New York at Buffalo, USA, 2015

หัวข้องานวิจัย

Knot Theory, Low-dimensional Topology

Topological groups

ผลงานตีพิมพ์

P. Chaoha, W. Atiponrat, Virtually stable maps and their fixed point sets, J. Math. Anal. Appl. 359 (2009) 536–542 .

W. Atiponrat, An obstruction to decomposable exact Lagrangian fillings, arXiv:1512.08056v1

W. Atiponrat, (4,-(2n+5))-torus knot with only 1 normal ruling, arXiv:1512.08057v2

W. Atiponrat, Topological gyrogroups: Generalization of topological groups, Topology and its applications, 224C (2017), 73-82.


ใส่ความเห็น