รายละเอียด บุคลากร
อ.ดร. ปรียานุช โหนแหยม

Preeyanuch Honyam

ห้องทำงาน / Office       MB 2205
โทรภายใน / Telephone       158
อีเมล์ / Email       preeyanuch.h@cmu.ac.th

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549

ป. บัณฑิต (การสอน), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550

วท.ด. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555

หัวข้องานวิจัย

Algebra
Semigroup

ผลงานตีพิมพ์


ใส่ความเห็น