รายละเอียด บุคลากร
อ.ดร. อัญชลี เข็มเพ็ชร์

Anchalee Khemphet

ห้องทำงาน / Office       MB2205
โทรภายใน / Telephone       120
อีเมล์ / Email       anchalee.k@cmu.ac.th

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

วท.บ. เกียรตินิยม อันดับ 2 (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2548

M.S.(Mathematics), Iowa State University, USA, 2008

Ph.D.(Mathematics), Iowa State University, USA, 2012

หัวข้องานวิจัย

Analysis

ผลงานตีพิมพ์


ใส่ความเห็น