รายละเอียด บุคลากร
ผศ.ดร. ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ

Parkpoom Phetpradap

ห้องทำงาน / Office       MB2222
โทรภายใน / Telephone       160
อีเมล์ / Email       parkpoom.phetpradap@cmu.ac.th

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

หัวข้องานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์


ใส่ความเห็น