รายละเอียด บุคลากร
ผศ.ดร. ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล

Thaned Rojsiraphisal

ห้องทำงาน / Office       MB2305
โทรภายใน / Telephone       117
อีเมล์ / Email       thaned@gmail.com

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดลม, 2540

M.Sc. (Mathematics) 2544 Oregon State University, Oregon USA

M.Sc. (Applied Mathematics) 2547 University of Colorado, Boulder, Colorado, USA

Ph.D. (Applied Mathematics) 2550 University of Colorado, Boulder, Colorado, USA

หัวข้องานวิจัย

Control Theory

data analysis, mathematical model

ผลงานตีพิมพ์

1) Rojsiraphisal, Thaned; Niamsup, PiyapongExponential stability of certain neutral differential equations. (English summary) Appl. Math. Comput. 217 (2010), no. 8, 3875–3880. 34K20 (34K40)

• S. Yimnet, B. Wongsaijai, T. Rojsiraphisal, K. Poochinapan (2016), Numerical Implementation for solving the symmetric regularized long wave equation, Applied Mathematics and Computation, 273, 809-825.
• T. Rojsiraphisal, J. Puangmalai, (2014), An improved finite-time stability and stabilization of linear system with constant delay, Mathematical Problems in Engineering, vol. 2014, Article ID 154769, 7 pages. doi:10.1155/2014/154769.
• P. Keadnarmol, T. Rojsiraphisal (2014), Globally exponenti


ใส่ความเห็น