รายละเอียด บุคลากร
ผศ.ดร. ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล

Thaned Rojsiraphisal

ห้องทำงาน / Office       MB2305
โทรภายใน / Telephone       117
อีเมล์ / Email       thaned@gmail.com

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดลม, 2540

M.Sc. (Mathematics) 2544 Oregon State University, Oregon USA

M.Sc. (Applied Mathematics) 2547 University of Colorado, Boulder, Colorado, USA

Ph.D. (Applied Mathematics) 2550 University of Colorado, Boulder, Colorado, USA

หัวข้องานวิจัย

Control Theory

ผลงานตีพิมพ์

1) Rojsiraphisal, Thaned; Niamsup, PiyapongExponential stability of certain neutral differential equations. (English summary) Appl. Math. Comput. 217 (2010), no. 8, 3875–3880. 34K20 (34K40)


ใส่ความเห็น