รายละเอียด บุคลากร
ผศ.ดร. หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล

Hatairat Yingtaweesittikul

ห้องทำงาน / Office       MB2204
โทรภายใน / Telephone       152
อีเมล์ / Email       h_yingtawee@hotmail.com

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

หัวข้องานวิจัย

Fixed Point theory

ผลงานตีพิมพ์

1) Dhompongsa, S.; Takahashi, W.; Yingtaweesittikul, H. Weak convergence theorems for equilibrium problems with nonlinear operators in Hilbert spaces. Fixed Point Theory 12 (2011), no. 2, 309–320, 47J25 (47H20 49J40)

2) Iemoto, Shigeru; Takahashi, Wataru; Yingtaweesittikul, Hatairat Nonlinear operators, fixed points and completeness of metric spaces. Fixed point theory and its applications, 93–101, Yokohama Publ., Yokohama, 2010. (Reviewer: Talat Nazir), 54H25 (47H10)

3) Dhompongsa, S.; Yingtaweesittikul, H. Fixed points for multivalued mappings and the metric completeness. Fixed Point Theory Appl. 2009, Art. ID 972395, 15 pp, 54H25 (54C60)

4) Dhompongsa, S.; Yingtaweesittikul, H. Diametrically contractive multivalued mappings. Fixed Point Theory Appl. 2007, Art. ID 19745, 7 pp, 54C60 (54H25)


ใส่ความเห็น