รายละเอียด บุคลากร
ผศ.ดร. สมชาย ศรียาบ

Somchai Sriyab

ห้องทำงาน / Office       MB2201
โทรภายใน / Telephone       116
อีเมล์ / Email       somchai.sriyab@gmail.com

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

วท.บ. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2544

วท.ม. (คณิตศาสตร์), ม.มหิดล, 2547

ปร.ด. ( คณิตศาสตร์), ม.มหิดล, 2552

หัวข้องานวิจัย

Mathematical Modeling

Mathematical modeling in fluid flow

ผลงานตีพิมพ์

1) Ngamsaad, Waipot; Kanthang, Paisan; Modchang, Charin; Sriyab, Somchai; Triampo, WannapongThe effect of boundary conditions on the mesoscopic lattice Boltzmann method: case study of a reaction-diffusion based model for Min-protein oscillation. (English summary) Appl. Math. Comput. 217 (2010), no. 6, 2339–2347. 92C37 (65M75)

Yojina, J., Ngamsaad, W., Nuttavut, N., Triampo, D., Lenbury, Y., Triampo, W., Kanthang, P., Sriyab, S.
More realistic model for simulating min protein dynamics: Lattice Boltzmann method incorporating the role of nucleoids
(2010) World Academy of Science, Engineering and Technology 43 PP. 458 – 463

2)Yojina, J., Ngamsaad, W., Nuttavut, N., Triampo, D., Lenbury, Y., Triampo, W., Kanthang, P., Sriyab, S.

More realistic model for simulating min protein dynamics: Lattice Boltzmann method incorporating the role of nucleoids
(2010) World Academy of Science, Engineering and Technology 43 PP. 458 – 463

3)Yojina, J., Ngamsaad, W., Nuttavut, N., Triampo, D., Lenbury, Y., Triampo, W., Kanthang, P., Sriyab, S.

More realistic model for simulating min protein dynamics: Lattice boltzmann method incorporating the role of nucleoids
(2010) International Journal of Computational and Mathematical Sciences 4 (4) PP. 177 – 182

3)Yojina, J., Ngamsaad, W., Nuttavut, N., Triampo, D., Lenbury, Y., Kanthang, P., Sriyab, S., Triampo, W.

Investigating flow patterns in a channel with complex obstacles using the lattice Boltzmann method
(2010) Journal of Mechanical Science and Technology 24 (10) PP. 2025 – 2034

4)Sriyab, S., Yojina, J., Ngamsaad, W., Kanthang, P., Modchang, C., Nuttavut, N., Lenbury, Y., (…), Triampo, W.

Mesoscale modeling technique for studying the dynamics oscillation of Min protein: Pattern formation analysis with lattice Boltzmann method
(2009) Computers in Biology and Medicine 39 (5) PP. 412 – 424

5)Nishiura, H., Patanarapelert, K., Sriprom, M., Sarakorn, W., Sriyab, S., Ming Tang, I.

Modelling potential responses to severe acute respiratory syndrome in Japan: The role of initial attack size, precaution, and quarantine
(2004) Journal of Epidemiology and Community Health 58 (3) PP. 186 – 191

6.Somchai Sriyab,A Lattice Boltzmann Simulation for Modeling the Non-Newtonian Blood Flow,
Global Journal of Pure and Applied Mathematics,Volume 10, Number 5 (2014), pp. 697-705.

6.Somchai Sriyab,A Lattice Boltzmann Simulation for Modeling the Non-Newtonian Blood Flow,
Global Journal of Pure and Applied Mathematics,Volume 10, Number 5 (2014), pp. 697-705.

Somchai Sriyab,A Lattice Boltzmann Simulation for Modeling the Non-Newtonian Blood Flow,
Global Journal of Pure and Applied Mathematics,Volume 10, Number 5 (2014), pp. 697-705.


ใส่ความเห็น