รายละเอียด บุคลากร
ผศ.ดร. สายัญ ปันมา

Sayan Panma

ห้องทำงาน / Office       MB2308E
โทรภายใน / Telephone       148
อีเมล์ / Email       panmayan@yahoo.com

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

ศษ.บ. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2545

วท.ม. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2547

วท.ด. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2550

หัวข้องานวิจัย

Algebraic Graph Theory

ผลงานตีพิมพ์

1) Meksawang, J.; Panma, S.; Knauer, U. Characterization of finite simple semigroup digraphs. Algebra Discrete Math. 12 (2011), no. 1, 53–68, 05C25 (05C20 20Mxx)

2) Promsakon, C.; Panma, S. Functorial properties of endo-Cayley constructions. Far East J. Math. Sci. (FJMS) 51 (2011), no. 1, 1–15. (Reviewer: Yanfeng Luo), 05C25 (05C20 05C76 18B05 20M99)

3) Panma, S. Characterization of Cayley graphs of rectangular groups. Thai J. Math. 8 (2010), no. 3, 535–543. (Reviewer: Jin-Xin Zhou), 05C25 (20B25)

4) Panma, S.; Knauer, U.; Arworn, Sr. On transitive Cayley graphs of strong semilattices of right (left) groups. Discrete Math. 309 (2009), no. 17, 5393–5403. (Reviewer: ?lvar Ibeas), 05C25 (06A12 20M99)

5) Panma, S.; Na Chiangmai, N.; Knauer, U.; Arworn, Sr. Characterizations of Clifford semigroup digraphs. Discrete Math. 306 (2006), no. 12, 1247–1252, 05C20 (05C25)


ใส่ความเห็น