รายละเอียด บุคลากร
ผศ.ดร. ธงชัย ดำรงโภคภัณฑ์

Thongchai Dumrongpokaphan

ห้องทำงาน / Office       MB2311
โทรภายใน / Telephone       131
อีเมล์ / Email       tcd43@hotmail.com

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

วท.บ. (คณิตศาสตร์), ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2538

ปร.ด. (คณิตศาสตร์), ม.มหิดล, 2546

หัวข้องานวิจัย

Mathematical Modeling

ผลงานตีพิมพ์

1) Ouncharoen, R.; Pinjai, S.; Dumrongpokaphan, Th.; Lenbury, Y. Global stability analysis of predator-prey model with harvesting and delay. Thai J. Math. 8 (2010), no. 3, 589–605, 34K20 (34D23 92D40)

2) Dumrongpokaphan, Thongchai; Lenbury, Yongwimon; Ouncharoen, Rujira; Xu, Yuesheng An intracellular delay-differential equation model of the HIV infection and immune control. Math. Model. Nat. Phenom. 2 (2007), no. 1, 75–99, 92D30 (34D20 34K20)

3) Dumrongpokaphan, T.; Lenbury, Y.; Crooke, P. S. The analysis of higher-order cascade systems with separation conditions pivoting on the slow components: application to a model of migration for survival of the species. Math. Comput. Modelling 38 (2003), no. 5-6, 671–690, 92D25 (34C15 34E15 37N25 92D40)


ใส่ความเห็น