รายละเอียด บุคลากร
ผศ.ดร. สมภพ มูลชัย

Sompop Moonchai

ห้องทำงาน / Office       MB2106
โทรภายใน / Telephone       113
อีเมล์ / Email       tumath@gmail.com

งานวิจัย mathcmu
งานวิจัย cmumis
งานวิจัย scopus Online ,Offline (html)
งานวิจัย mathscinet
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
เว็บไซต์ส่วนตัว

เพิ่มงานวิจัย
แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
เพิ่มประวัติการศึกษา
เพิ่มหัวข้องานวิจัย
เพิ่มผลงานตีพิมพ์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

วท.บ. (คณิตศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2541

ปร.ด. (คณิตศาสตร์), ม.มหิดล, 2548

หัวข้องานวิจัย

Mathematical Modeling

optimization

ผลงานตีพิมพ์


ใส่ความเห็น